Thứ sáu,  02/06/2023

Cục thuế Lạng Sơn: Dự họp trực tuyến công tác thuế 2013

Năm 2012, toàn ngành thuế cả nước thu đạt 607.844 tỷ đồng, bằng 104,5% so với dự toán, tăng 26,4% so với cùng kỳ. Có 6/14 khoản, sắc thu đạt và vượt dự toán pháp lệnh. Tình hình thực hiện các chính sách vĩ mô về thuế trên toàn quốc nghiêm túc, đạt yêu cầu và có hiệu quả cao như chính sách giãn giảm, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, đã tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, kích thích tăng trưởng kinh tế. Công tác cải cách hiện đại hóa ngành thuế cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Toàn quốc đã triển khai hiện đại hóa đúng kế hoạch. Đã công bố 21 thủ tục hành chính mới, thay thế 58 và bãi bỏ 8 thủ tục hành chính. Đã cấp 15 triệu mã số thuế. Tăng cường công tác đối ngoại để huy động mọi nguồn lực hiện đại hóa ngành. Năm 2012, toàn ngành đã triển khai công tác phòng chống tham nhũng, chống lãng phí đạt hiệu quả cao. Năm 2013, ngành thuế cả nước đã đề ra 5 trọng tâm công tác là: tăng thu 19,9%, thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ, triển khai thực hiện các luật thuế mới đạt tiến độ, đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hóa, thực hiện tốt phòng chống tham nhũng. Đồng thời, ngành thuế cũng đề ra 15 nhóm giải pháp để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2013. Trên cơ sở đó Cục Thuế Lạng Sơn quán triệt nội dung công tác toàn ngành đến tất cả cán bộ, quyết tâm phấn đấu tăng thu ít nhất 10% so với dự toán.

LSO-Ngày 17/1/2013, tại Trung tâm Viettel tỉnh Lạng Sơn, Cục Thuế Lạng Sơn đã tham dự giao ban trực tuyến tổng kết công tác thuế năm 2012 và triển khai công tác năm 2013 cùng 64 điểm cầu trong cả nước.
Năm 2012, toàn ngành thuế cả nước thu đạt 607.844 tỷ đồng, bằng 104,5% so với dự toán, tăng 26,4% so với cùng kỳ. Có 6/14 khoản, sắc thu đạt và vượt dự toán pháp lệnh. Tình hình thực hiện các chính sách vĩ mô về thuế trên toàn quốc nghiêm túc, đạt yêu cầu và có hiệu quả cao như chính sách giãn giảm, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, đã tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, kích thích tăng trưởng kinh tế. Công tác cải cách hiện đại hóa ngành thuế cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Toàn quốc đã triển khai hiện đại hóa đúng kế hoạch. Đã công bố 21 thủ tục hành chính mới, thay thế 58 và bãi bỏ 8 thủ tục hành chính. Đã cấp 15 triệu mã số thuế. Tăng cường công tác đối ngoại để huy động mọi nguồn lực hiện đại hóa ngành. Năm 2012, toàn ngành đã triển khai công tác phòng chống tham nhũng, chống lãng phí đạt hiệu quả cao. Năm 2013, ngành thuế cả nước đã đề ra 5 trọng tâm công tác là: tăng thu 19,9%, thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ, triển khai thực hiện các luật thuế mới đạt tiến độ, đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hóa, thực hiện tốt phòng chống tham nhũng. Đồng thời, ngành thuế cũng đề ra 15 nhóm giải pháp để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2013. Trên cơ sở đó Cục Thuế Lạng Sơn quán triệt nội dung công tác toàn ngành đến tất cả cán bộ, quyết tâm phấn đấu tăng thu ít nhất 10% so với dự toán.

Đông Bắc