Thứ sáu,  09/12/2022

Kho bạc Nhà nước tỉnh: Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn kho quỹ

Những kết quả đó của Kho bạc đã góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế chung của toàn tỉnh. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã có nhiều giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng công việc, đảm bảo hoạt động kho bạc thông suốt, an toàn, hiệu quả. Trong đó, đơn vị tiếp tục tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên chức, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý kịp thời những sai sót, giữ nghiêm kỉ luật, kỉ cương trong thực hiện nghiệp vụ.

LSO-Xác định rõ mục tiêu tiếp tục xây dựng kho bạc hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển ổn định, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã luôn bám sát vào kế hoạch của hệ thống Kho bạc Nhà nước và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế- xã hội năm 2012. Với sự nỗ lực thực hiện các giải pháp, nhất là kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trong thực hiện các nghiệp vụ, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần ổn định, phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.
Khách hàng đang giao dịch tại kho bạc tỉnh
Ông Nguyễn Quốc Toàn, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh cho biết: Trong năm 2012, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã luôn bám sát kế hoạch của ngành, của tỉnh, quán triệt tới kho bạc các huyện trực thuộc và các phòng chuyên môn; chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các chương trình, kế hoạch theo tháng, quý, có báo cáo và đánh giá nghiêm túc công việc của cán bộ, công chức. Để làm tốt công tác tham mưu, quản lý an toàn ngân quỹ, Kho bạc còn quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý quỹ ngân sách và các quỹ tài chính gắn với thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Phòng chống tham nhũng; đảm bảo tập trung các nguồn thu, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi. Đơn vị cũng thường xuyên phổ biến kịp thời cho cán bộ, công chức trong đơn vị về các văn bản mới, chế độ quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá và tài sản quý; phổ biến mật tiền giả cho cán bộ kiểm ngân để phòng ngừa, ngăn chặn tiền giả lọt vào kho quỹ, đảm bảo an toàn tiền, tài sản và kho quỹ. Đặc biệt, trong thực hiện, đơn vị chú trọng nhiều tới công tác thanh tra, kiểm tra đối với các phòng chuyên môn, kho bạc các huyện. Trong năm 2012, Kho bạc đã tiến hành kiểm tra định kì và kiểm tra đột xuất được 32 cuộc về các nội dung: quản lý kho quỹ, xây dựng và thực hiện nội quy, quy chế làm việc, kiểm tra nghiệp vụ kế toán, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng… Qua công tác kiểm tra, đơn vị đã chỉ đạo khắc phục, chấn chỉnh, xử lý kịp thời những sai sót, vướng mắc, khó khăn, nâng cao ý thức trách nhiệm, kỉ luật, kỉ cương trong cán bộ công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ được giao.
Với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát đó, trong năm 2012, mặc dù có nhiều khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến thực hiện các nghiệp vụ thu của tỉnh, nhưng Kho bạc Nhà nước tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu, các ngân hàng thương mại trên địa bàn, tập trung đủ các nguồn thu, thu ngân sách được 3.028,4 tỷ đồng, đạt 93% dự toán. Thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ, Kho bạc đã chi đúng, chi đủ theo quy định, phát hiện 916 đơn vị chưa chấp hành đúng quy định hiện hành về chi thường xuyên, yêu cầu các đơn vị sử dụng ngân sách bổ sung thủ tục của 1.440 món chi, từ chối thanh toán 4.327 triệu đồng do vượt thẩm quyền ra quyết định, thiếu quyết định lựa chọn nhà thầu, quyết định chỉ định thầu sai chế độ. Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản và chương trình mục tiêu quốc gia, Kho bạc phát hiện và từ chối thanh toán 7 tỷ đồng do tạm ứng vượt chế độ quy định, vượt dự toán được duyệt, chưa đủ thủ tục hồ sơ thanh toán. Thông qua nghiệp vụ kiểm đếm trong năm 2012, cán bộ kiểm ngân phát hiện và lập biên bản thu giữ 62 tờ tiền giả với số tiền trên 12 triệu đồng, đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền, tài sản và kho quỹ…
Những kết quả đó của Kho bạc đã góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế chung của toàn tỉnh. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã có nhiều giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng công việc, đảm bảo hoạt động kho bạc thông suốt, an toàn, hiệu quả. Trong đó, đơn vị tiếp tục tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên chức, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý kịp thời những sai sót, giữ nghiêm kỉ luật, kỉ cương trong thực hiện nghiệp vụ.

Lâm Như