Thứ tư,  07/06/2023

Kế hoạch hành động quốc gia về Phát triển bền vững

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa ký Quyết định số 160/QĐ-TTg ngày 15/1 phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về Phát triển bền vững giai đoạn 2013 – 2015.Kế hoạch hành động quốc gia về Phát triển bền vững giai đoạn 2013 – 2015 nhằm xác định một số nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu trong giai đoạn 2013 – 2015 để thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12/4/2012.Theo Kế hoạch, có 11 nhiệm vụ chủ yếu được đưa ra, cụ thể:Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế phát triển bền vững, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia đối với phát triển bền vững đất nước.Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về phát triển bền vững.Lồng ghép các nguyên tắc, nội dung phát triển bền vững trong các chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển.Tăng cường giám sát, đánh giá các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển bền vững.Xây dựng và triển khai các mô hình, sáng kiến phát triển...

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa ký Quyết định số 160/QĐ-TTg ngày 15/1 phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về Phát triển bền vững giai đoạn 2013 – 2015.

Kế hoạch hành động quốc gia về Phát triển bền vững giai đoạn 2013 – 2015 nhằm xác định một số nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu trong giai đoạn 2013 – 2015 để thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12/4/2012.

Theo Kế hoạch, có 11 nhiệm vụ chủ yếu được đưa ra, cụ thể:

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế phát triển bền vững, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia đối với phát triển bền vững đất nước.

Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về phát triển bền vững.

Lồng ghép các nguyên tắc, nội dung phát triển bền vững trong các chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển.

Tăng cường giám sát, đánh giá các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển bền vững.

Xây dựng và triển khai các mô hình, sáng kiến phát triển bền vững.

Từng bước thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh.

Tăng cường các nguồn lực tài chính để thực hiện phát triển bền vững.

Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường năng lực quản lý và thực hiện phát triển bền vững.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm và tăng cường sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ và cộng đồng dân cư trong thực hiện phát triển bền vững.

Tăng cường vai trò của khoa học và công nghệ trong thực hiện phát triển bền vững.

Tăng cường hợp tác quốc tế về phát triển bền vững.

Cũng theo Quyết định, kinh phí thực hiện Kế hoạch hành động được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của các Bộ, các cơ quan, các tổ chức liên quan và các địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

Theo Dangcongsan.vn