Thứ sáu,  02/06/2023

Lấy ý kiến về việc mua, bán vàng miếng trên thị trường

Ngày 24-1, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của NHNN.Theo dự thảo này, NHNN sẽ thực hiện mở tài khoản, mua vàng ở nước ngoài để nhập khẩu vàng nguyên liệu bổ sung dự trữ ngoại hối Nhà nước khi thực hiện bán vàng miếng. NHNN cũng sẽ mua, bán vàng miếng với các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp có thiết lập quan hệ mua, bán với mình.Căn cứ mục tiêu của chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ, NHNN sẽ mua và bán vàng miếng để can thiệp, bình ổn thị trường vàng trong nước và được sử dụng tiền cung ứng để mua vàng miếng bổ sung vào dự trữ ngoại hối Nhà nước. Giá mua, giá bán vàng miếng trên thị trường trong nước của NHNN do Thống đốc NHNN quyết định. NHNN lựa chọn và quyết định cụ thể việc mua, bán vàng miếng trong từng lần giao dịch theo một trong các cách thức trực tiếp hoặc thông qua đấu...

Ngày 24-1, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của NHNN.
Theo dự thảo này, NHNN sẽ thực hiện mở tài khoản, mua vàng ở nước ngoài để nhập khẩu vàng nguyên liệu bổ sung dự trữ ngoại hối Nhà nước khi thực hiện bán vàng miếng. NHNN cũng sẽ mua, bán vàng miếng với các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp có thiết lập quan hệ mua, bán với mình.
Căn cứ mục tiêu của chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ, NHNN sẽ mua và bán vàng miếng để can thiệp, bình ổn thị trường vàng trong nước và được sử dụng tiền cung ứng để mua vàng miếng bổ sung vào dự trữ ngoại hối Nhà nước. Giá mua, giá bán vàng miếng trên thị trường trong nước của NHNN do Thống đốc NHNN quyết định. NHNN lựa chọn và quyết định cụ thể việc mua, bán vàng miếng trong từng lần giao dịch theo một trong các cách thức trực tiếp hoặc thông qua đấu thầu…

Theo Nhandan