Thứ năm,  02/02/2023

Nông nghiệp Chi Lăng ngày càng chuyển biến toàn diện, tích cực

LSO-Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền, việc đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện Chi Lăng đã và đang có chuyển biến tích cực.

LSO-Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền, việc đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện Chi Lăng đã và đang có chuyển biến tích cực. Huyện đã chú trọng phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7, Khoá X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Vùng trồng ớt xuất khẩu xã Nhân Lý

Trao đổi với chúng tôi, bà Hà Thị Thuỷ, Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện cho biết: để xây dựng nền nông nghiệp huyện phát triển toàn diện theo hướng hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (Khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, những năm qua, phòng NN&PTNT tham mưu cho UBND huyện đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá-hiện đại hoá. Huyện chủ yếu tập trung vào phát triển nhóm cây lương thực, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, cây công nghiệp ngắn ngày, đầu tư chăn nuôi, theo thế mạnh từng vùng nhằm tạo ra sản phẩm hàng hoá, mở rộng diện tích và nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất được đẩy mạnh. Qua đó, trong trồng trọt đã có những bước phát triển tích cực, khai thác có hiệu quả các tiềm năng thế mạnh của địa phương. Việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhất là đưa giống mới có năng suất, chất lượng vào sản xuất được áp dụng, đến nay có 41,11% diện tích lúa lai, gần 100% diện tích ngô lai được đưa vào gieo trồng. Sản lượng lương thực ngày càng tăng, tăng từ 31.270,69 tấn năm 2008 lên 34.276,85 tấn năm 2012, vượt mục tiêu đề ra, dự kiến năm 2013 đạt trên 34.692 tấn. Từ đó, cơ cấu GDP trong nội ngành nông nghiệp có sự chuyển dịch tích cực theo chiều hướng giảm tỷ trọng trồng trọt, tăng tỷ trọng chăn nuôi và dịch vụ. Tỷ trọng nông, lâm nghiệp và thuỷ sản trong cơ cấu GDP chung của huyện có sự chuyển dịch đúng hướng.

Song song với trồng cây lương thực, huyện chỉ đạo đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, kinh tế đồi, rừng, trồng cây công nghiệp ngắn ngày, cây lâm nghiệp,… có giá trị hàng hoá cao theo hướng tập trung. Hiện, trên địa bàn huyện đã hình thành một số vùng chăn nuôi, trồng trọt như: Chăn nuôi ngựa bạch ở xã Hữu Kiên; chăn nuôi dê ở các xã Vân An, Chiến Thắng, Liên Sơn; vùng sản xuất tập trung cho sản phẩm có giá trị kinh tế cao như: Vùng trồng na, tập trung ở các xã Chi Lăng, Quang Lang, Mai Sao, Y Tịch với diện tích gần 1.200 ha; vùng trồng cây thuốc lá ở các xã Thượng Cường, Bằng Mạc, Gia Lộc, Vạn Linh, Y Tịch, Quang Lang với diện tích khoảng 800 ha; vùng trồng cây hồi, tập trung ở các xã Thượng Cường, Gia Lộc; vùng trồng ớt xuất khẩu, tập trung ở các xã Quang Lang, Nhân Lý, Mai Sao. Trong lĩnh vực lâm nghiệp, kinh tế đồi rừng đã được khai thác ngày càng hiệu quả hơn, nhiều hộ nông dân đã chủ động đầu tư vốn phát triển lâm nghiệp, sử dụng tối đa diện tích. Công tác giao đất rừng, trồng rừng, khoanh nuôi, bảo vệ rừng được quan tâm chỉ đạo. Hàng năm trồng mới được từ 500 ha -800 ha rừng. Chất lượng rừng ngày một được cải thiện, độ che phủ rừng tăng từ 40,5% năm 2008 lên 42% năm 2012, dự kiến năm 2013 đạt 43%. Việc sử dụng cơ giới hoá trong sản xuất được nâng lên. Mạng lưới dịch vụ nông nghiệp được phát triển góp phần đáp ứng nhu cầu sản xuất nhân dân.

Có thể thấy, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn huyện Chi Lăng đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến rõ nét, nhất là trong thực hiện mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Qua đó, đời sống vật chất, tinh thần nhân dân ngày càng được cải thiện, nền nông nghiệp của huyện phát triển ngày càng bền vững.

ĐỖ HOẠT