Thứ bảy,  25/03/2023

Long An: sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì ổn định

Theo Sở Công Thương tỉnh Long An, tình hình sản xuất công nghiệp của tỉnh Long An trong tháng 9/2013 tiếp tục duy trì ổn định. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 9/2013 ước tính tăng 4,6% so với tháng 8/2013, tăng 15,3% so với tháng 9/2012 và tính chung 9 tháng năm 2013 tăng 13,7%.

Theo Sở Công Thương tỉnh Long An, tình hình sản xuất công nghiệp của tỉnh Long An trong tháng 9/2013 tiếp tục duy trì ổn định. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 9/2013 ước tính tăng 4,6% so với tháng 8/2013, tăng 15,3% so với tháng 9/2012 và tính chung 9 tháng năm 2013 tăng 13,7%.

 

 Long An: sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì ổn định 
(Ảnh: A.N)

 Theo giá thực tế, giá trị sản xuất công nghiệp tháng 9/2013 ước tính đạt 10.768,8 tỷ đồng tăng 5,04% so với tháng 8/2013 và tăng gần 23% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến có giá trị sản xuất ước đạt 10.670 tỷ đồng tăng 5,09% so với tháng trước; công nghiệp sản xuất tập trung và phân phối điện ước đạt 63,1 tỷ đồng tăng 0,25%; công nghiệp khai thác, lọc và phân phối nước ước đạt 35,2 tỷ đồng tăng 0,07%; công nghiệp khai thác ước đạt 0,46 tỷ đồng tăng 0,44%.

Tính chung 9 tháng năm 2013 ước đạt 82.988,9 tỷ đồng tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, công nghiệp chế biến có giá trị sản xuất ước đạt 82.151,2 tỷ đồng tăng 21,1%; công nghiệp sản xuất tập trung và phân phối điện ước đạt 540,1 tỷ đồng tăng 19,5%; công nghiệp khai thác, lọc và phân phối nước ước đạt 294,1 tỷ đồng tăng 20,4%; công nghiệp khai thác ước đạt 3,55 tỷ đồng tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2012.

Theo giá so sánh năm 2010, giá trị sản xuất công nghiệp tháng 9/2013 ước tính 8.615, 9 tỷ đồng tăng 5,04% so với tháng 8/2013 và tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến có giá trị sản xuất ước đạt 8.537,4 tỷ đồng tăng 5,09% so với tháng trước; công nghiệp sản xuất tập trung và phân phối điện ước đạt 51,5 tỷ đồng tăng 0,25%; công nghiệp khai thác, lọc và phân phối nước ước đạt 26,7 tỷ đồng tăng 0,07%; công nghiệp khai thác ước đạt 0,2 tỷ đồng tăng 0,38%.

Tính chung 9 tháng năm 2013 (theo giá so sánh 2010) giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 67.302,4 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, công nghiệp chế biến ước đạt 66.620,3 tỷ đồng tăng 15,6% so với cùng kỳ; công nghiệp sản xuất tập trung và phân phối điện ước đạt 453,6 tỷ đồng tăng 13,3%; công nghiệp khai thác, lọc và phân phối nước ước đạt 226,3 tỷ đồng tăng 14,8%; công nghiệp khai thác ước đạt 2,2 tỷ đồng tăng 10,5%.

Theo Dangcongsan.vn