Thứ năm,  30/06/2022

Quy định số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 23/2013/TT-NHNN quy định việc các tổ chức tín dụng (TCTD) nhà nước (bao gồm các ngân hàng thương mại nhà nước và các ngân hàng thương mại cổ phần do nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 23/2013/TT-NHNN quy định việc các tổ chức tín dụng (TCTD) nhà nước (bao gồm các ngân hàng thương mại nhà nước và các ngân hàng thương mại cổ phần do nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội. 

Theo đó, hằng năm, các TCTD này có trách nhiệm duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội bằng 2% số dư nguồn vốn huy động bằng đồng Việt Nam tại thời điểm ngày 31-12 năm trước.

Trường hợp số dư tiền gửi phải duy trì trong năm kế tiếp lớn hơn số dư tiền gửi của năm trước thì các TCTD nhà nước phải bổ sung số dư tiền gửi bằng số tiền chênh lệch lớn hơn. Trường hợp số dư tiền gửi phải duy trì trong năm kế tiếp nhỏ hơn số dư tiền gửi của năm trước thì các TCTD nhà nước được rút bớt số tiền gửi bằng với số chênh lệch nhỏ hơn hoặc tiếp tục duy trì số dư tiền gửi của năm trước. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2-1-2014.

Theo Nhandan.vn