Thứ sáu,  01/07/2022

Hỗ trợ cải thiện hệ thống trợ giúp xã hội

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 2233/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh mục dự án "Hỗ trợ cải thiện hệ thống trợ giúp xã hội (TGXH) giai đoạn 2013-2016" do Chương trình Phát triển của LHQ (UNDP) tài trợ. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ quản Dự án, được thực hiện từ tháng 11-2013 đến 12-2016, tổng kinh phí 2,3 triệu USD.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 2233/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh mục dự án “Hỗ trợ cải thiện hệ thống trợ giúp xã hội (TGXH) giai đoạn 2013-2016” do Chương trình Phát triển của LHQ (UNDP) tài trợ. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ quản Dự án, được thực hiện từ tháng 11-2013 đến 12-2016, tổng kinh phí 2,3 triệu USD.

Trong đó, vốn viện trợ không hoàn lại 2 triệu USD; vốn đối ứng 300 nghìn USD. Dự án góp phần thực hiện mục tiêu của Nghị quyết 15/NQ-TW ngày 1-6-2012 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành T.Ư (khóa XI) trong lĩnh vực TGXH thông qua kiện toàn hệ thống TGXH nhằm mở rộng đối tượng thụ hưởng với hình thức hỗ trợ thích hợp, phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 2,5 triệu người được hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên, trong đó có hơn 30% là người cao tuổi.

Theo Nhandan