Thứ hai,  27/06/2022

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 189/2013/NĐ-CP, ngày 20/11/2013 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP, ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 189/2013/NĐ-CP, ngày 20/11/2013 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP, ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần.

Nghị định mới có bổ sung nội dung về xử lý tài sản thuê, mượn, nhận góp vốn liên doanh, liên kết, tài sản không cần dùng, tài sản được đầu tư bằng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi: Khi cổ phần hóa Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty nhà nước, Công ty mẹ trong tổ hợp Công ty mẹ – Công ty con có đơn vị sự nghiệp có thu (bệnh viện, trường học, viện nghiên cứu) thì xử lý như sau: Trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóa tiếp tục kế thừa thì phải tổ chức định giá tính vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa; Trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóa không kế thừa thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chuyển giao cho các bộ, ngành có liên quan để thực hiện xã hội hóa theo quy định của pháp luật. Trình tự, thủ tục chuyển giao thực hiện theo quy định của pháp luật, trong thời gian chưa chuyển giao, các Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh tiếp tục quản lý và thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại các đơn vị này.

Theo Nghị định mới, doanh nghiệp cổ phần hóa được điều chỉnh giá trị doanh nghiệp đã công bố sau 18 tháng kể từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp mà doanh nghiệp chưa thực hiện việc bán cổ phần, ngoại trừ các trường hợp đặc thù theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Thời hạn của Nghị định cũ là 12 tháng.

Ngoài ra, đối với toàn bộ diện tích đất doanh nghiệp cổ phần hóa đang quản lý, sử dụng làm mặt bằng xây dựng trụ sở, văn phòng giao dịch; xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh …thì doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm xây dựng phương án sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền xét, quyết định (theo Nghị định cũ, doanh nghiệp được lựa chọn hình thức thuê đất hoặc giao đất theo quy định của Luật đất đai, thì ở Nghị định mới điều này đã cắt giảm).

Trường hợp diện tích đất doanh nghiệp được giao bao gồm cả diện tích đất sử dụng cho các hoạt động sản xuất cung ứng các dịch vụ, sản phẩm công ích, phúc lợi công cộng không phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì được loại trừ những diện tích này khi xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa.

Đối với diện tích đất đã giao cho doanh nghiệp và doanh nghiệp đã sử dụng để góp vốn thành lập pháp nhân mới thì cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa xem xét xử lý theo nguyên tắc: Chuyển giao cho doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước khác làm đối tác nếu được các đối tác góp vốn trong pháp nhân mới chấp thuận; Doanh nghiệp tiếp tục kế thừa tính vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo nguyên tắc đã quy định.

Về quyền hạn, trách nhiệm và thành phần Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp, Nghị định mới có bổ sung: Chủ động thực hiện chuẩn bị hồ sơ, tài liệu pháp lý về tài sản của doanh nghiệp; phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa; kiểm kê tài sản, đối chiếu công nợ tại thời điểm lập báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch tiến độ cổ phần hóa trình cơ quan quyết định cổ phần hóa phê duyệt.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2014.

Theo Dangcongsan.vn