Thứ tư,  23/06/2021

Tái cơ cấu VNPT tạo đột phá cho thị trường viễn thông

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm nâng cao năng lực, sức cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của các DNNN, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của cả nền kinh tế, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và sự chỉ đạo của Chính phủ - Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh trong Hội nghị Tổng kết công tác năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014 của Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa diễn ra ngày 10-1 tại Hà Nội.
Việc tách Mobifone ra khỏi VNPT được kỳ vọng sẽ tạo ra một thị trường viễn thông hoạt động cạnh tranh lành mạnh.

Quyết định số 929/QĐTTg ngày 17-7-2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2011-2015” đã đặt ra mục tiêu, nguyên tắc, nhiệm vụ và giải pháp cho việc tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2011-2015. Triển khai Quyết định này, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn Tập đoàn VNPT xây dựng Đề án “Tái cơ cấu Tập đoàn VNPT giai đoạn 2013-2015”, theo đó sẽ tách một trong hai mạng thông tin di động hiện nay của VNPT ra khỏi Tập đoàn, tuân thủ đúng quy định về sở hữu chéo của pháp luật về viễn thông, được ghi trong Điều 17 Luật Viễn thông và Điều 3 Nghị định 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông.

Theo Nhandan