Chủ nhật,  19/09/2021

Thủ tướng chỉ thị thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

Ngày 21/5/2014, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 11/CT-TTg về giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2015.

Chỉ thị nêu rõ, hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2014 khẳng định vai trò và nỗ lực phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời cũng xác định các doanh nghiệp đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức cần khắc phục.

Để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2015, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ, cơ quan ngan Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo sâu sát, thực hiện có kết quả thực tế những nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Chương trình hành động về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 5 năm (2011 – 2015) ban hành kèm theo Quyết định số 1231/QĐ-TTg ngày 7/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ đã đề ra.

Đồng thời, xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả giữa các cơ quan quản lý nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là trên các lĩnh vực: gia nhập thị trường, xuất nhập khẩu, tiếp cận nguồn vốn, tín dụng, thuế, đất đai, đầu tư, xây dựng, tài nguyên môi trường, lao động… tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp hoạt động.

Công khai và chỉ đạo thực hiện tốt các quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển ngành, nghề, quy hoạch các khu và cụm công nghiệp, quy hoạch làng nghề và quy hoạch vùng nguyên liệu gắn với các dự án đầu tư, bảo đảm sự đồng bộ về ngành, nghề giữa sản xuất và dịch vụ, phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường;…

 

 Ảnh minh họa: tapchitaichinh.vn

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng chương trình công tác, báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội dự thảo Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư sửa đổi theo hướng khắc phục được những hạn chế về lĩnh vực, địa bàn khuyến khích đầu tư; minh bạch, đồng bộ hóa các quy điịnh về điều kiện và thủ tục đầu tư, kinh doanh, tạo mặt bằng pháp lý bình đẳng đối với nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, phù hợp với thông lệ quốc tế, bảo đảm thực hiện nhất quán có hiệu quả các cam kết quốc tế. Cùng với đó, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan có liên quan trong việc điều phối và kết nối các hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc, bảo đảm đồng bộ, thống nhất và hiệu quả;…

Bộ Tài chính được giao trong Quý II năm 2014, hoàn thiện hướng dẫn về ưu đãi, miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2013. Trong năm 2014, Bộ Tài chính trình Chính phủ giải pháp hỗ trợ thuế hoặc cơ chế thanh toán bù trừ đối với những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đang gặp khó khăn về vốn do nguyên nhân tồn kho, chưa được thanh quyết toán, giảm mức phạt chậm nộp thuế.

Cũng theo Chỉ thị, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng chủ động tiếp cận các doanh nghiệp để tư vấn cho vay các dự án, phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả; triển khai chương trình cho vay thí điểm mô hình liên kết sản xuất, áp dụng khoa học và công nghệ cao, liên kết trong sản xuất sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu với ưu đãi hợp lý;…

Bộ Công thương tăng cường công tác quản lý thị trường, giúp doanh nhiệp trong nước có môi trường cạnh tranh lành mạnh, có biện pháp xử lý hàng nhái, hàng kém chất lượng; thực hiện quản lý và có cơ chế hỗ trợ quản lý thị trường nội địa; hỗ trợ cung cấp thông tin thị trường cho doanh nghiệp; tích cực đàm phán các hiệp định thương mại quốc tế để mở rộng thị trường nước ngoài.

Thủ tướng chỉ thị Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu cải tiến các quy định về đất đai để doanh nghiệp có thể tiếp cận đất sạch phục vụ sản xuất kinh doanh; tạo điều kiện phát triển các khu cụm công nghiệp có quy mô hợp lý, có giá thuê đất phù hợp với khả năng của doanh nghiệp… Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình chuyển giao, đổi mới công nghệ, các chương trình hỗ trợ, phổ biến ứng dụng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến với doanh nghiệp…

Theo Dangcongsan.vn