Thứ tư,  27/10/2021

Phát huy vai trò tham mưu chiến lược về kinh tế – xã hội

Phát huy vai trò là cơ quan tham mưu, nghiên cứu đề xuất, thẩm định, kiểm tra, giám sát những vấn đề lớn, mang tầm chiến lược về kinh tế - xã hội, sáu tháng đầu năm 2014, Ban Kinh tế T.Ư đã nỗ lực hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác, tập trung cho các nhiệm vụ lớn, như tổng kết 30 năm đổi mới và phục vụ các tiểu ban chuẩn bị Văn kiện Ðại hội XII của Ðảng. Chất lượng các đề án, các chương trình công tác do Ban tiến hành được đánh giá tốt.
Dây chuyền sản xuất xi-măng của Công ty CP xi-măng Cẩm Phả. Ảnh: MINH HUỆ

 

Trong bối cảnh tình hình kinh tế – xã hội tiếp tục khó khăn, đặt ra những câu hỏi lớn, Ban Kinh tế T.Ư – cơ quan tham mưu chiến lược của Ðảng phải đưa ra được những lời giải đúng, tham mưu với Trung ương xây dựng, hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn, để tạo bước đột phá, đưa đất nước phát triển bền vững. Với nhận thức và mong muốn như thế, sáu tháng qua, Ban Kinh tế T.Ư đã thực hiện được “ba vừa”: Vừa bảo đảm hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác theo kế hoạch, vừa đáp ứng các nhiệm vụ đột xuất, vừa tập trung cho các nhiệm vụ lớn, quan trọng như tổng kết 30 năm đổi mới và phục vụ các tiểu ban chuẩn bị Văn kiện Ðại hội XII của Ðảng. Nhiều chương trình công tác được đội ngũ cán bộ của Ban Kinh tế T.Ư thực hiện ráo riết, có chất lượng, như tiến hành nghiên cứu, khảo sát, xây dựng báo cáo “Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và “Ðẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, trình Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương đúng tiến độ và chất lượng được đánh giá tốt; Sơ kết năm năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 6 khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa…

Ðồng thời, Ban đã tập trung nhân lực, trí tuệ hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các báo cáo thẩm định quan trọng, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân; về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, về tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công,…

Trên cơ sở báo cáo của các bộ, ngành, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, các ngân hàng và tổ chức tín dụng, của 18 tỉnh ủy, thành ủy đại diện các vùng, miền trong cả nước và qua nhiều hội thảo, tọa đàm, Ban Kinh tế T.Ư đã cơ bản hoàn thành các báo cáo về tái cơ cấu nền kinh tế, để tiếp tục hoàn thiện, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tháng 8 tới. Ðồng thời, Ban đã tổ chức nghiên cứu, khảo sát, làm việc với các bộ, ngành, đơn vị liên quan để hoàn thành một số báo cáo quan trọng theo chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền.

Mục tiêu chính trong kế hoạch công tác năm 2014 của Ban Kinh tế T.Ư là nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về lĩnh vực kinh tế – xã hội, nhất là tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm đổi mới và tham gia chuẩn bị Dự thảo các Văn kiện Ðại hội XII của Ðảng. Ðồng chí Vương Ðình Huệ, Ủy viên T.Ư Ðảng, Trưởng ban Kinh tế T.Ư nhìn nhận, thời gian qua, do mới tái lập, Ban Kinh tế T.Ư đã khẩn trương ổn định tổ chức, bộ máy, kiện toàn đội ngũ cán bộ, bắt tay ngay vào công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất và hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch đề ra. Có thể nói, Ban có những đánh giá khách quan, chân thực, có nhiều đề xuất mới, thiết thực và sáng tạo về những vấn đề lớn trong lĩnh vực kinh tế.

Qua công tác, mỗi cán bộ của Ban Kinh tế T.Ư càng ý thức sâu sắc là cán bộ khoa học, nhưng cũng là cán bộ chính trị, cần có tầm nhìn xa rộng, phương pháp làm việc khách quan toàn diện, làm việc bằng lòng say mê, nhiệt huyết và có dũng khí bảo vệ cái đúng. Ðội ngũ cán bộ Ban Kinh tế T.Ư xác định tiếp tục nỗ lực với tinh thần cao hơn, chủ động hơn, sáng tạo hơn trong thời gian tới, trọng tâm là tham mưu, chuẩn bị và phục vụ tốt Ðại hội XII của Ðảng.

Với nỗ lực của toàn ban, nhiều công việc đã được sẵn sàng trong sáu tháng cuối năm, như hoàn thiện dự thảo Báo cáo, tờ trình Bộ Chính trị về sơ kết năm năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 6, khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, theo ý kiến góp ý của các thành viên Ban Chỉ đạo và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ – Trưởng Ban Chỉ đạo để trình Bộ Chính trị trong tháng 7-2014; Tập trung cao độ để triển khai và hoàn thành công tác tham mưu đề xuất kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2016 – 2020; Chủ động nghiên cứu, có kế hoạch dành thời gian, nhân lực tham gia góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện, tài liệu phục vụ đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi có yêu cầu…

Theo Nhandan.vn