Chủ nhật,  01/08/2021

Chú trọng phát hiện, tham mưu những vấn đề mới có tầm chiến lược, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội

Ngày 23-7, tại Hà Nội, Ban Kinh tế T.Ư tổ chức Hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2014. Ðồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo Hội nghị.

Sáu tháng đầu năm, Ban Kinh tế T.Ư đã bám sát chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tập trung nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tham mưu cho Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về lĩnh vực kinh tế – xã hội; tham gia tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm đổi mới về hai vấn đề phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và đẩy mạnh CNH, HÐH đất nước; xây dựng Dự thảo Báo cáo sơ kết, hoàn thiện các văn bản chuẩn bị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 6 (khóa X) về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và Báo cáo giám sát tổng thể tình hình tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo Nghị quyết Ðại hội XI, Kết luận của Hội nghị T.Ư 3 (khóa XI).

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu trong thời gian tới, Ban Kinh tế T.Ư cần tập trung vào nhiệm vụ chuẩn bị các nội dung liên quan về phát triển kinh tế – xã hội trong nội dung Văn kiện Ðại hội XII của Ðảng, để trình Hội nghị T.Ư lần thứ 10 tới đây thông qua; sớm trình Bộ Chính trị Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 6 (khóa X) về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; tiếp tục hoàn thiện Báo cáo đánh giá và giám sát cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; Báo cáo phương hướng kinh tế – xã hội giai đoạn 2016 – 2020. Trong công tác nghiên cứu cũng như tổng kết từ thực tiễn, Ban Kinh tế T.Ư cần chú trọng phát hiện những vấn đề mới có tầm chiến lược, có tính đột phá để tham mưu cho Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ra những quyết sách đúng đắn, kịp thời nhằm tạo động lực mới cho phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn tới, đưa nền kinh tế nước ta phát triển nhanh, bền vững.

Ðồng chí Lê Hồng Anh lưu ý Ban Kinh tế T.Ư cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chủ động phối hợp với mạng lưới các chuyên gia, các nhà khoa học, đội ngũ cộng tác viên, các cơ quan hữu quan nhằm nâng cao chất lượng công tác giám sát, tham mưu, đề xuất.

Theo Nhandan.vn