Thứ năm,  17/06/2021

Ban hành Kế hoạch hành động cải thiện tình hình thực hiện các dự án ODA thời kỳ 2014 – 2015

Tại Quyết định số 1257/QĐ-TTg ngày 25/7/2014, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch hành động cải thiện tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi thời kỳ 2014 – 2015.

 

 

 Ảnh minh họa: baocongthuong.com.vn

Theo Kế hoạch, có 6 nhóm nhiệm vụ chính được đưa ra gồm: Xây dựng chiến lược, chính sách về ODA và vốn vay ưu đãi. Hoàn thiện khung khổ pháp lý và thể chế về ODA và vốn vay ưu đãi. Nâng cao chất lượng văn kiện chương trình, dự án và đảm bảo đúng tiến độ đàm phán, ký kết điều ước quốc tế. Tăng cường năng lực quản lý, tổ chức thực hiện dự án. Nâng cao trách nhiệm của các cấp trong việc xử lý khó khăn, vướng mắc; tăng cường tính minh bạch, chống tham nhũng. Đẩy mạnh và tăng cường công tác giám sát và đánh giá.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng Đề án định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ thời kỳ 2016 – 2020; rà soát, phân kỳ đầu tư đối với chương trình, dự án đang triển khai và dự kiến sử dụng ODA vốn vay, vay ưu đãi của các nhà tài trợ để đảm bảo trong giới hạn trần nợ công, nợ Chính phủ đã được Quốc hội phê chuẩn.

Bộ Ngoại giao được giao chủ trì nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ việc sửa đổi Luật ký kết, gia nhập và thực hiện các điều ước quốc tế 2005 phù hợp với Hiến pháp (sửa đổi) 2013, trong đó cho phép áp dụng quy trình rút gọn đối với việc ký kết các điều ước quốc tế về ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh quy trình ký kết và thực hiện điều ước quốc tế về ODA.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng hướng dẫn về quy trình giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi.

Bộ Tài chính rà soát Nghị định 78/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 của Chính phủ về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ, đề xuất hướng xử lý vướng mắc cơ chế cho vay lại.

Các Bộ, ngành và địa phương thực hiện nghiêm việc thẩm định vốn khi thẩm định và phê duyệt văn kiện chương trình, dự án theo đúng tinh thần Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, bảo đảm quy mô dự án phù hợp với khả năng bố trí vốn đối ứng của cơ quan chủ quản và chủ đầu tư.

Lãnh đạo UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo sát sao công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu của địa phương trong việc chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư, đảm bảo dự án ODA được thực hiện theo đúng tiến độ cam kết…

Theo Dangcongsan.vn