Thứ tư,  28/09/2022

TP.Hồ Chí Minh hướng tới hoàn thành vượt mức thu ngân sách

Theo báo cáo của UBND TP.Hồ Chí Minh, tổng thu ngân sách Nhà nước trong 8 tháng qua trên địa bàn Thành phố ước thực hiện 170.683 tỷ đồng, đạt 75,42% dự toán, tăng 16,25% so cùng kỳ năm trước (cùng kỳ tăng 9,3%).

Trong đó thu nội địa 92.858 tỷ đồng, đạt 74,77% dự toán, tăng 19,82% so cùng kỳ năm 2013. Thu từ dầu thô 20.825 tỷ đồng, đạt 76,28% dự toán, tăng 1,69% so cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 57.000 tỷ đồng, đạt 76,2% dự toán, tăng 16,68%.

Báo cáo cũng cho thấy, tổng chi ngân sách địa phương trong 8 tháng qua của Thành phố ước thực hiện 27.014 tỷ đồng, đạt 64,35% dự toán, tăng 4,08% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi đầu tư phát triển 10.812 tỷ đồng, đạt 97% dự toán, tăng 27,52% so cùng kỳ; chi thường xuyên 15.876 tỷ đồng, đạt 53,82% dự toán, tăng 3,27% so cùng kỳ.

Thành phố đã đề nghị Bộ Tài chính xem xét, chấp thuận Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2014. Dự kiến khối lượng phát hành trái phiếu trong năm 2014 là 3.000 tỷ đồng.

Theo UBND Thành phố, trong thời gian tới, Thành phố sẽ rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách, cắt giảm vốn đối với các dự án không hoặc chậm thực hiện, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng đã hoàn tất các thủ tục, các dự án hoàn thành trong năm 2014, các dự án trọng điểm của Thành phố, các dự án chào mừng các Ngày Lễ lớn năm 2015.

Để đảm bảo thu ngân sách đạt và vượt dự toán năm 2014 đồng thời sử dụng nguồn chi hiệu quả, Thành phố sẽ triển khai đồng đồng bộ, hiệu quả các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách, tăng cường bồi dưỡng nguồn thu đồng thời chống thất thu ngân sách, rà soát các nguồn thu tiềm năng.

Mục tiêu của Thành phố đặt ra lúc này là phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2014 từ 5%-10%.

Theo Dangcongsan.vn