Thứ năm,  30/06/2022

Tiếp tục thực hiện Chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo chưa nên kết thúc ngay Chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) và giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu đề xuất định hướng sắp tới.

Sau ba năm triển khai, đã có 20 tỉnh, thành phố tham gia triển khai thí điểm BHNN. Theo đó, 304.017 hộ nông dân, tổ chức sản xuất nông nghiệp tham gia BHNN. Tổng giá trị được bảo hiểm của cả chương trình thí điểm đạt 7.747,9 tỷ đồng. Doanh thu phí BHNN sau ba năm triển khai thí điểm là 394 tỷ đồng, trong đó, doanh thu phí bảo hiểm thủy sản là hơn 218 tỷ đồng (chiếm 55,4% tổng doanh thu); doanh thu phí bảo hiểm cây lúa là gần 92 tỷ đồng (chiếm 23,3% tổng doanh thu); doanh thu phí bảo hiểm vật nuôi là gần 84 tỷ đồng (chiếm 21,3% tổng doanh thu).

Theo Nhandan