Thứ ba,  05/07/2022

Hạ tầng giao thông bền vững – giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Phát triển hạ tầng giao thông được xác định là mục tiêu quan trọng hàng đầu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định.