Chủ nhật,  09/05/2021

Hội Nông dân khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 5 (khóa VI), chiều 14/1, các đại biểu tham dự hội nghị đã đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân giai đoạn 2009 – 2020” và 3 năm thực hiện Quyết định số 637/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 – 2020”.

5 năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức,các cấp Hội, cán bộ, hội viên, nông dân trong cả nước đã đoàn kết, hăng hái thi đua vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Các cấp Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương, quan điểm vủa Đảng đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, vai trò của tổ chức Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam.

 

  Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 5 (khóa VI) – Ảnh: PC

Cụ thể, trong 5 năm qua, Hội Nông dân các cấp đã triển khai, nâng cấp và xây mới cơ sở đào tạo nghề cho nông dân. Đến nay 52 tỉnh, thành phố đã bố trí mặt bằng xây dựng Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân. 28 tỉnh, thành phố xây mới và nâng cấp Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân; 19 tỉnh, thành phố đã bố trí biên chế cho Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân…

Trong 3 năm thực hiện Quyết định số 637/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương được cấp bổ sung 400 tỷ đồng và 49 tỉnh, thành Hội được cấp bổ sung 573 tỷ đồng từ ngân sách cho Quỹ Hỗ trợ nông dân. Đến nay, tổng Quỹ Hỗ trợ nông dân ở các cấp Hội đạt 1.709 tỷ đồng…

Từ nguồn vốn của Quỹ đã giúp cho 380 nghìn hội viên, nông dân có vốn sản xuất kinh doanh. Nhờ đó hàng nghìn hội viên, nông dân đã thoát nghèo và vươn lên khá giả, nhiều hộ đã trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi với các mô hình tiêu biểu như: mô hình chăn nuôi gà Đông Tảo ở Hưng Yên; bưởi da xanh ở Bến Tre; nuôi tôm trong lồng ở Khánh Hòa; Thanh Long ở Bình Thuận; trồng gấc lai ở Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh; nuôi tôm thẻ chân trắng ở Giao Phong, Giao Thủy, Nam Định…

Từ năm 2009 đến nay các cấp Hội đã phối hợp và trực tiếp tổ chức dạy nghề thường xuyên cho hơn 1 triệu hội viên, nông dân tham gia. Tỷ lệ nông dân sau khi học nghề có việc làm và thu nhập ổn định đạt trên 80%. Bên cạnh đó, được sự tạo điều kiện của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, từ năm 2012 đến nay, Trung ương Hội đã phối hợp tổ chức dạy nghề cho nông dân theo mô hình dạy nghề gắn với phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi. Cụ thể, Trường Trung cấp nghề và 17 Trung tâm Dạy nghề của các tỉnh, thành Hội tổ chức xây dựng được 365 mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản; 72 mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi trong lĩnh vực phi nông nghiệp.

Sau khi học nghề nhiều nông dân đã đầu tư vốn, mở mang ngành nghề mới, củng cố các ngành nghề truyền thống, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao và cải thiện cuộc sống…

Kết quả tiêu biểu của các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của và Quyết định số 637/QĐ-TTg là đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới của quốc gia. Nhờ sự vào cuộc tích cực của các cấp Hội, phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả, cụ thể là thời gian qua hội viên, nông dân cả nước đã hiến hàng nghìn m2 đất và 2000 tỷ đồng, 40 triệu ngày công để làm mới và sửa chữa gần 550 nghìn km đường giao thông và kênh mương nội đồng. Tính đến hết năm 2014, cả nước có 785 xã hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới làm cho bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới.

 Những đóng góp tích cực của các cấp Hội Nông dân trong cả nước
góp phần làm cho bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc – Ảnh: PC


Có thể khẳng định rằng, những kết quả đạt được 5 năm qua đã khẳng định Đề án Hội Nông dân, Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 637/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực cho hội viên, nông dân; nâng cao vị thế, vai trò của Hội Nông dân Việt Nam là trung tâm nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân; thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng cho rằng, trong quá trình triển khai thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 637/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như công tác tuyên truyền chưa được sâu rộng, nhiều cán bộ Hội cấp huyện, cấp cơ sở chưa biết đến Đề án; việc bố trí mặt bằng, kiện toàn bộ máy cho Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân còn hạn chế; chất lượng nguồn nhân lực ở nông thôn một số nơi chưa cao; vai trò, chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp chưa được phát huy; một số nơi nông dân tiếp cận các dịch vụ y tế, văn hóa, dịch vụ về vốn, khoa học kỹ thuật còn hạn chế…

Nhằm khắc phục những khó khăn, tồn tại, tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận và đưa ra 8 nhóm giải pháp để thực hiện có hiệu quả Đề án của Hội trong giai đoạn 2015 – 2020. Trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về vai trò, vị trí của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phối hợp chỉ đạo với các tỉnh, thành phố đẩy nhanh tiến độ thành lập, xây dựng Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân.

Đồng thời, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, dạy nghề về hỗ trợ nông dân; ứng dụng, chuyển giao khoa học – công nghệ vào sản xuất cho hội viên, nông dân nhất là các khâu giống, canh tác, bảo quản, chế biến nông sản; phối hợp với bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ giám sát sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp. Bên cạnh đó, tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tập trung vào nhiệm vụ giải quyết việc làm, tiêu thụ nông sản, ứng dụng khoa học kỹ thuật, trình độ tổ chức sản xuất cho nông dân và xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh bền vững…

Theo Dangcongsan.vn