Chủ nhật,  09/05/2021

Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành xây dựng

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 134/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành xây dựng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2014 - 2020.

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Đề án là nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của các sản phẩm xây dựng chủ yếu; phấn đấu giá trị sản xuất của toàn ngành tăng trưởng bình quân từ 9 đến 14%/năm; một số sản phẩm chủ yếu có bước phát triển đột phá, cơ bản chiếm lĩnh được thị trường trong nước, từng bước vươn ra thị trường khu vực và thế giới. Ngoài ra, một số mục tiêu cụ thể cũng đã được nêu rõ như phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt khoảng 40%; diện tích nhà ở bình quân toàn quốc đạt khoảng 25m 2 /người; nguồn thu từ kinh doanh bất động sản và đất đai đạt từ 10 đến 15% tổng nguồn thu ngân sách…

Theo Nhandan