Thứ tư,  19/05/2021

Kho bạc, hiệu quả từ chống lãng phí

LSO-Với chức năng là cơ quan tham mưu, thực hiện quản lý nguồn ngân quỹ của Nhà nước và tài sản của nhân dân, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo gương Bác. Qua đó, góp phần đảm bảo an toàn kho quỹ, sử dụng nguồn ngân sách được giao một cách có hiệu quả.
Khách hàng giao dịch tại Kho bạc Nhà nước tỉnh

Để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã bám sát vào các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Tài chính, phổ biến nội dung Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn cán bộ, nhân viên. Cùng với đó là xây dựng các quy chế quản lý tài chính, định mức chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý sử dụng tài sản công đúng tiêu chuẩn, quy định, công khai minh bạch và tiết kiệm. Đặc biệt, để nâng cao ý thức, trách nhiệm tiết kiệm, đưa nội dung tiết kiệm vào nề nếp, đơn vị thường xuyên tổ chức thảo luận, học tập chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Trong năm 2014, 100% cán bộ, công chức đăng ký tiết kiệm gắn với nhiệm vụ được giao. Các biện pháp cụ thể là triển khai chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; sắp xếp nhân lực phù hợp với công việc; quản lý và sử dụng chặt chẽ trang thiết bị và phương tiện làm việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ… Với các quy chế, đơn vị rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định cho phù hợp với từng vị trí công việc, với từng thời kỳ nhằm chủ động phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí, thất thoát… Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo bằng công tác kiểm tra, thanh tra đột xuất, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Ông Nguyễn Quốc Toàn, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh cho biết: Trên cơ sở quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý sử dụng tài sản, Kho bạc thực hiện nghiêm túc việc quản lý tài sản, sử dụng ngân sách nhà nước. Nhờ đó, việc sử dụng các phương tiện đi lại đảm bảo đúng định mức tiêu hao nhiên liệu, có kế hoạch, đúng mục đích. Cán bộ, công chức có ý thức tắt các thiết bị điện không cần thiết hoặc khi ra khỏi phòng; kiểm tra các thiết bị nước, báo cáo khắc phục kịp thời các chỗ rò rỉ nước. Điện thoại công vụ được trang bị và thanh toán theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định; văn phòng phẩm được lưu giữ phục vụ việc nghiên cứu, học tập, hạn chế việc in ấn, sao chụp tài liệu gây lãng phí. Khi mua sắm, trang bị tài sản đều có kiểm tra, ghi chép, tính toán đầu tư sao cho có hiệu quả… Trong đào tạo, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động, Kho bạc quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ công chức phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn, vị trí công tác, đảm bảo đúng nhu cầu sử dụng lao động. Quản lý lao động bằng việc chấm công theo vân tay, kiểm tra trên máy, thực hiện nội quy, quy chế cơ quan về kỷ luật lao động, giờ giấc làm việc, quy trình công việc…

Từ những hành động tiết kiệm thiết thực như vậy, trong năm 2014, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã tiết kiệm được 3.029 triệu đồng, trong đó: tiết kiệm chi thường xuyên theo chỉ đạo của Chính phủ là 469 triệu đồng, tiết kiệm mua sắm tài sản 9,2 triệu đồng, điện nước 294,5 triệu đồng, điện thoại 184 triệu đồng, nhiên liệu 311 triệu đồng… Nâng cao ý thức, trách nhiệm làm theo gương Bác, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đang trở thành nề nếp trong cán bộ, công chức ngành Kho bạc tỉnh.

LÂM NHƯ