Thứ tư,  28/09/2022

Bổ sung kinh phí hỗ trợ đất sản xuất, mua sắm máy móc nông cụ

Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung 197,6 tỷ đồng từ nguồn tăng bội chi ngân sách nhà nước và giảm chi ngân sách T.Ư năm 2013 cho 30 tỉnh để hỗ trợ đất sản xuất, mua sắm máy móc nông cụ và nước sinh hoạt phân tán theo Quyết định 755/QÐ-TTg ngày 20-5-2013.

Thời gian giải ngân đến hết ngày 31-1-2016. Theo Quyết định 755, hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 15 triệu đồng để tạo quỹ đất sản xuất; giao diện tích đất ở cho mỗi hộ bình quân 200 m2/hộ; hỗ trợ bình quân 1,3 triệu đồng/hộ để xây dựng bể chứa nước, đào giếng nước hoặc tự tạo nguồn nước sinh hoạt.

Theo Nhandan