Thứ hai,  19/04/2021

Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2016

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định giao tám Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

Với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2016 khoảng 6,7%, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) dưới 5%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm khoảng 31% GDP. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao tỷ lệ che phủ rừng kế hoạch năm 2016 là 41%. Tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu kế hoạch năm 2016 khoảng 10%, tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu dưới 5% là những chỉ tiêu được giao cho Bộ Công thương. Bộ Y tế được giao chỉ tiêu số giường bệnh trên 10 nghìn dân (không bao gồm giường thuộc trạm y tế xã) là 24,5 giường, 76% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều) 1,3 đến 1,5%, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%, tỷ lệ lao động qua đào tạo 53%, là những chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 được giao cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước các chỉ tiêu liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2016.

Theo Nhandan