Ảnh minh họa (Ảnh:M.P)

Cụ thể, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 01/01/2016 là 3.970,063 tỷ đồng. Tổng số trích Quỹ BOG trong quý I (từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/3/2016) là 1.289,339 tỷ đồng. Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong quý I (từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/3/2016) là 1.478,005 tỷ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương là 5,752 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm là 3 triệu đồng.

Như vậy, số dư Quỹ BOG đến hết quý I (đến hết ngày 31/3/2016) là 3.787,147 tỷ đồng.