Thứ ba,  16/08/2022

Tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản

LSO-Trong năm 2014 và 2015, toàn tỉnh triển khai thực hiện trên 70 công trình xây dựng cơ sở hạ tầng chương trình nông thôn mới với tổng mức đầu tư phê duyệt ban đầu hơn 350 tỷ đồng. Tuy nhiên, nguồn vốn để thanh toán các công trình mới đạt tương đương 40% tổng mức đầu tư được duyệt. Khối lượng công trình còn nợ là khá lớn, vì vậy, tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp để xử lý dứt điểm khoản nợ công trình nông thôn mới trong năm 2016.
Công trình phân trường mầm non xã Hội Hoan, huyện Văn Lãng được xây dựng theo chương trình nông thôn mới

Nguồn vốn đầu tư công trình cơ sở hạ tầng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016 cho tỉnh Lạng Sơn thấp hơn so với năm 2015. Năm 2016, trung ương phân bổ cho tỉnh 124 tỷ đồng trong khi nguồn này năm 2015, trung ương phân bổ cho tỉnh là hơn 130 tỷ đồng. Mặt khác, năm 2016, nhu cầu đầu tư các công trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh là rất lớn, tỉnh đặt chỉ tiêu đến hết năm có thêm 13 xã đạt chuẩn và thực hiện đầu tư một số công trình hạ tầng thiết yếu cho 5 xã đặc biệt khó khăn.

Để xử lý nợ đọng, tỉnh đang thực hiện giải pháp rà soát danh mục các công trình và bố trí vốn để xử lý nợ đọng. Ngoài ra, về phương án phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016, tỉnh phân bổ theo thứ tự ưu tiên: dành một phần vốn cho trả nợ các công trình đã phê duyệt quyết toán; các công trình hoàn thành nhưng chưa phê duyệt quyết toán, nguồn vốn còn lại bố trí cho các công trình khởi công mới.

Dự kiến, riêng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2016, tỉnh bố trí khoảng 60% nguồn vốn trung ương để thanh toán khoảng 60 danh mục công trình đã hoàn thành quyết toán hoặc đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ quyết toán.

Một nguồn khác để xử lý nợ đọng xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn mới là từ nguồn ngân sách tỉnh, riêng nguồn này năm 2016, tỉnh đã bố trí gần 10 tỷ đồng để xử lý nợ 11 danh mục công trình đã hoàn thành trong năm 2015.

Bên cạnh việc bố trí vốn trả nợ, tỉnh còn yêu cầu UBND các huyện thực hiện nghiêm túc kế hoạch đầu tư trung hạn và kiểm soát danh mục dự án trung hạn cấp xã trên nguyên tắc phải xử lý dứt điểm các công trình còn nợ mới được khởi công mới và ưu tiên các công trình tại các xã điểm đạt chuẩn năm 2016 và 5 xã điểm phấn đấu về đích giai đoạn 2016-2020.

Ông Trần Đình Trung, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản huyện Bình Gia cho biết: năm 2016, nguồn vốn cho các công trình khởi công mới trên địa bàn Bình Gia rất ít, chỉ có một số công trình tại xã điểm phấn đấu đạt chuẩn 2016 và xã Vĩnh Yên đặc biệt khó khăn, còn lại là các công trình chuyển tiếp và thanh toán khối lượng nợ đã hoàn thành. Danh mục các công trình khởi công mới thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2016 sẽ được thực hiện theo phương thức lồng ghép các nguồn vốn.

Được biết, các nguồn vốn thực hiện lồng ghép gồm có vốn trái phiếu Chính phủ, vốn chương trình giảm nghèo bền vững, vốn chương trình 30a; vốn ngân sách tỉnh, huyện, vốn huy động doanh nghiệp và nguồn đóng góp của nhân dân.

Tại Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 3/2/2016 về phê duyệt kế hoạch phân bổ chi tiết vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016, có 18 công trình tại 13 xã điểm phấn đấu đạt chuẩn năm 2016 được khởi công mới thực hiện theo phương thức lồng ghép các nguồn vốn với tổng mức đầu tư hơn 50 tỷ đồng, trong đó, kế hoạch vốn ghi trong năm là gần 30 tỷ đồng. Ngoài ra, dự kiến sẽ có khoảng trên 30 danh mục công trình được khởi công mới tại 13 xã điểm phấn đấu đạt chuẩn năm 2016 sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ với tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng.

CÔNG QUÂN