Thứ tư,  07/06/2023

Đề nghị xét công nhận thành phố Lạng Sơn hoàn thành xây dựng nông thôn mới

LSO-Chiều nay (7/6), UBND tỉnh họp xem xét đề nghị xét công nhận thành phố Lạng Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Lý Vinh Quang phát biểu kết luận cuộc họp

Đến hết năm 2016, thành phố Lạng Sơn đã có 3/3 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Qua kết quả tự đánh giá của UBND thành phố Lạng Sơn, kết quả thẩm tra, xác nhận mức độ đạt chuẩn của từng tiêu chí do sở, ngành tỉnh phụ trách các tiêu chí và kết quả thẩm tra của Đoàn thẩm tra tỉnh đã đánh giá, kết luận thành phố Lạng Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo đúng quy định tại Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới, đến nay, trên địa bàn thành phố cơ bản không có.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã thông báo kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đối với việc công nhận thành phố Lạng Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Theo đó, đã có 97,45% ý kiến hài lòng với kết quả chung về xây dựng nông thôn mới của thành phố.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lý Vinh Quang đánh giá về trình tự thủ tục hồ sơ đề nghị xét công nhận đã thực hiện đầy đủ; nội dung tiêu chí đều đạt; vấn đề nợ đọng xây dựng cơ bản không còn; tỷ lệ ý kiến hài lòng về kết quả xây dựng nông thôn mới của thành phố đạt cao…Qua đó, thành phố Lạng Sơn đủ điều kiện đề nghị xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2016.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh đã tổ chức bỏ phiếu. Kết quả có 30/30 phiếu đồng ý đề nghị xét công nhận thành phố Lạng Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

ĐÌNH QUYẾT-KIM HUYÊN