Thứ ba,  21/09/2021

Công bố Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam

Ngày 30-7, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, PVN đã công bố Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.

Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp khí, thực hiện các mục tiêu về lĩnh vực công nghiệp khí trong Chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Chính phủ yêu cầu PVN phát huy các nguồn lực trong nước và đẩy mạnh hợp tác quốc tế, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, hợp lý nguồn tài nguyên khí trong nước, hoàn thiện hệ thống hạ tầng thu gom, vận chuyển, xử lý khí; đầu tư chế biến sâu khí thiên nhiên, đa dạng hóa nhằm nâng cao hiệu quả sản phẩm khí trong nền kinh tế.

Chính phủ sẽ xây dựng, hoàn thiện chính sách để từng bước chuyển đổi mô hình quản lý, cơ chế kinh doanh khí theo hướng thị trường khí tự do, hội nhập thị trường khí trong khu vực, thế giới. Phát triển thị trường tiêu thụ khí theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, khuyến khích các nhà thầu, nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư vào chuỗi giá trị khí từ khâu thượng nguồn, trung nguồn đến hạ nguồn…

Theo Nhandan