Thứ năm,  22/04/2021

Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 2610/QĐ-BTC công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Theo đó, Quyết định công bố công khai về cân đối ngân sách nhà nước năm 2018; cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách trung ương và ngân sách địa phương năm 2018; dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực năm 2018; dự toán chi ngân sách nhà nước, chi ngân sách trung ương và chi ngân sách địa phương theo cơ cấu chi năm 2018…

Cụ thể, cân đối ngân sách nhà nước năm 2018 được quy định như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

 

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

 
 

A

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1.319.200

 

1

Thu nội địa

1.099.300

 

2

Thu từ dầu thô

35.900

 

3

Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu

179.000

 

4

Thu viện trợ

5.000

 

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1.523.200

 

 

Trong đó:

 

 

1

Chi đầu tư phát triển

399.700

 

2

Chi trả nợ lãi

112.518

 

3

Chi viện trợ

1.300

 

4

Chi thường xuyên

940.748

 

5

Chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế (1)

35.767

 

6

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

100

 

7

Dự phòng ngân sách nhà nước

32.097

 

C

BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

204.000

 

 

(Tỷ lệ bội chi so GDP)

3,7%

 

1

Bội chi ngân sách trung ương

195.000

 

2

Bội chi ngân sách địa phương (2)

9.000

 

D

CHI TRẢ NỢ GỐC

159.744

 

Đ

TỔNG MỨC VAY CỦA NSNN

363.284

 

 

 

 

Theo baochinhphu