Chủ nhật,  11/04/2021
Cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập:

Phát huy tính tự chủ của doanh nghiệp

LSO-Thực hiện chủ trương của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới hệ thống tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, UBND tỉnh đã có những chỉ đạo mang tính quyết định, từng bước chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước sang hình thức công ty cổ phần. 
 Ban Bảo trì đường bộ thực hiện bảo trì đường nội thị thành phố Lạng Sơn

Hiện toàn tỉnh có 888 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có 24 đơn vị tự đảm bảo được kinh phí hoạt động thường xuyên. Thực hiện chủ trương sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, góp phần thúc đẩy việc tái cơ cấu, phát triển kinh tế trong những năm tới, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước giai đoạn 2017 – 2020.

Theo đó, UBND tỉnh đã lựa chọn 7 đơn vị sự nghiệp trong 24 đơn vị tự đảm bảo được kinh phí hoạt động thường xuyên để từng bước chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần từ nay đến hết năm 2020 gồm: Trung tâm Quy hoạch xây dựng và Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng thuộc Sở Xây dựng; Ban Quản lý bảo trì đường bộ thuộc Sở Giao thông Vận tải; Nhà khách A1; Nhà khách Tỉnh ủy; Nhà khách UBND huyện Chi Lăng và Trạm Quản lý nước sinh hoạt huyện Văn Quan.

Trong số đó, Nhà khách UBND huyện Chi Lăng là một trong những đơn vị sự nghiệp tiên phong chuyển đổi mô hình hoạt động theo hướng cổ phần hóa, phấn đấu hoàn thành theo đúng lộ trình UBND tỉnh đã đề ra. Ông Đoàn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng cho biết: Nhà khách là đơn vị sự nghiệp tự chủ đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên, kinh doanh dịch vụ ăn uống, lưu trú, phục vụ hội nghị, sự kiện của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, đáp ứng mục tiêu nhiệm vụ chính trị của huyện. Năm 2015, UBND huyện đã chủ động xây dựng phương án cổ phần hóa nhà khách nhưng thời điểm đó phát sinh một số vướng mắc nên chưa hoàn thành. Hiện nay, UBND huyện đang kiện toàn cơ cấu tổ chức và xây dựng phương án liên doanh, liên kết với tổ chức, cá nhân, phấn đấu hoàn thành chuyển đổi trong năm 2018.

Thực tế, việc chuyển đổi mô hình hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ phát sinh nhiều vướng mắc do đặc thù cơ cấu tổ chức hoạt động, nhân sự và tài chính. Do vậy, UBND tỉnh đã xem xét đối với từng đơn vị để đưa ra lộ trình và can thiệp vốn nhà nước sao cho phù hợp. Theo đó, đối với Trung tâm Quy hoạch xây dựng và Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng thuộc Sở Xây dựng; Ban Quản lý Bảo trì đường bộ thuộc Sở Giao thông Vận tải); Nhà khách UBND huyện Chi Lăng, UBND tỉnh chủ trương thực hiện cổ phần hóa với sự tham gia vốn nhà nước dưới 50% vốn điều lệ. Với Nhà khách A1 và Nhà khách Tỉnh ủy liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh sẽ cổ phần hóa với sự tham gia vốn điều lệ của nhà nước trên 50%.

Ông Dương Công Vĩ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Công tác cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập thời gian đầu sẽ gặp nhiều khó khăn, song thông qua việc sắp xếp chuyển đổi mô hình hoạt động sẽ giúp các đơn vị phát huy hơn nữa tính tự chủ. UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng phương án sắp xếp lại lao động, đảm bảo thực hiện đúng chế độ chính sách và quyền lợi người lao động theo quy định của pháp luật. Trong đó, UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương cho Trung tâm Quy hoạch xây dựng thuộc Sở Xây dựng thực hiện Đề án vận dụng cơ chế tài chính hoạt động như công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn để tạo tiền đề, từng bước chuyển đổi sang hình thức cổ phần vào năm 2020.

Với sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, những khó khăn vướng mắc sẽ từng bước được tháo gỡ, việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang công ty cổ phần hoạt động độc lập theo Luật Doanh nghiệp giai đoạn 2017 – 2020 sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển khi quyền tự chủ, tự quyết, tự chịu trách nhiệm của mỗi đơn vị tăng lên. Tạo nền tảng để tỉnh thực hiện các mục tiêu trong kế hoạch đổi mới phát triển các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn trong giai đoạn tới.

ANH DŨNG