Thứ bảy,  10/04/2021
Trung tâm Quy hoạch xây dựng:

Xây dựng lộ trình chuyển đổi mô hình hoạt động

LSO-Trung tâm Quy hoạch xây dựng được thành lập năm 2004, là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Xây dựng (gọi tắt là trung tâm). Từ năm 2009, Trung tâm hoạt động theo cơ chế tự thu, tự chi, tuy nhiên trong thực tiễn hoạt động đã bộc lộ nhiều hạn chế, đặt ra yêu cầu phải cải tổ để trung tâm hoạt động có chất lượng, đạt hiệu quả cao hơn.

Cán bộ phòng quy hoạch thuộc Trung tâm quy hoạch xây dựng Sở Xây dựng Lạng Sơn xử lý nghiệp vụ tại văn phòng

Với chức năng, nhiệm vụ chính là thực hiện lập quy hoạch xây dựng, cung cấp dịch vụ công phục vụ công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, khảo sát, đo đạc bản đồ, tư vấn các vấn đề có liên quan đến công tác quản lý và thực thi quy hoạch, quản lý dự án, thẩm định dự án… Sau hơn 13 năm hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập, thực tế cho thấy đã xuất hiện những khó khăn khiến cho trung tâm chưa phát huy hết được thế mạnh về lĩnh vực được giao thực hiện như: cung cấp các dịch vụ công đối với lĩnh vực quy hoạch, xây dựng. Doanh thu và thu nhập của đơn vị và người lao động trong giai đoạn 2014 – 2017 giảm qua từng năm. Nếu như năm 2014 doanh thu của trung tâm đạt hơn 3,8 tỷ đồng, thu nhập người lao động bình quân đạt 3,8 triệu đồng/người/tháng thì đến năm 2017, doanh thu của đơn vị giảm còn 3 tỷ đồng, thu nhập người lao động đạt 3,8 triệu đồng/người/tháng.

Hơn thế, thực hiện cơ chế thu chi tài chính của đơn vị cũng bộc lộ nhiều bất cập như: hằng năm các khoản chi phí thường xuyên của Trung tâm đều tăng trong khi đó định mức các khoản thu về tư vấn khảo sát, quy hoạch, thiết kế… không thay đổi, trong khi các khoản thu này không được tính làm chi phí hợp lý và hợp lệ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp… khiến cho trung tâm gặp khó khăn trong hạch toán chế độ tài chính của đơn vị. Mặt khác, do những ràng buộc cứng nhắc về cơ chế thành lập và hoạt động nên trung tâm thiếu động lực cải thiện chất lượng và số lượng phạm vi cung ứng các dịch vụ công.

Để tạo cơ chế hoạt động thông thoáng, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường cũng như thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo Trung tâm Quy hoạch xây dựng lập đề án thành lập Trung tâm Quy hoạch xây dựng Lạng Sơn được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp (công TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ) trình UBND tỉnh phê duyệt, từ đó từng bước thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động theo hướng chất lượng, hiệu quả. Ông Hoàng Văn Trung, Giám đốc Trung tâm Quy hoạch xây dựng cho biết: Đến nay, đơn vị đã thực hiện xong việc lập đề án để chuyển đổi Trung tâm Quy hoạch xây dựng được vận dụng cơ chế tài chính như công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn từ năm 2018 và đến năm 2020, đơn vị sẵn sàng thực hiện các bước theo lộ trình chuyển đổi sang mô hình hoạt động theo hình thức công ty cổ phần. Ngoài ra, trung tâm đang tập trung rà soát, sắp xếp lại lực lượng lao động tại đơn vị theo vị trí việc làm phù hợp với năng lực của từng người; tiếp tục đầu tư trang thiết bị và đẩy mạnh tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Đồng thời trung tâm không ngừng hợp tác liên doanh, liên kết để phát triển sản xuất kinh doanh nhằm khẳng định thương hiệu.

Được biết, trong kế hoạch phát triển sản xuất của trung tâm giai đoạn 2018 – 2020 đặt mục tiêu doanh thu tăng theo từng năm. Năm 2018, doanh thu đạt 4,8 tỷ đồng, đến năm 2020, doanh thu tăng lên 5,8 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 4,2 triệu đồng/người/tháng lên 5,2 triệu đồng/người/tháng vào năm 2020.

TRANG NINH