Chủ nhật,  11/04/2021

Bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) vừa có công văn số 101/BNN-TCLN gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển về việc tăng cường bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thời gian qua, thực hiện Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 22/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015-2020”, các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai nhiệm vụ và đạt được những kết quả nhất định. Trong đó, trồng mới được 9.191ha và trồng phục hồi được 3.194ha rừng ven biển; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và mọi thành phần xã hội; thu hút sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức quốc tế đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng ven biển.

Tuy nhiên, trong triển khai vẫn còn một số hạn chế: việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của một số địa phương chưa quyết liệt; kết quả trồng rừng ven biển đạt thấp (mới đạt 44,5% theo kế hoạch trong 3 năm và đạt 20% nhiệm vụ của Đề án). Tình trạng chuyển mục đích sử dụng đất quy hoạch cho trồng rừng ven biển sang mục đích khác, xâm lấn đất rừng để nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và các hoạt động trái phép khác vẫn diễn biến phức tạp, có nơi trở thành điểm nóng chưa được xử lý đã làm ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả trồng rừng ven biển. Số liệu thống kê, báo cáo về hiện trạng diện tích, diễn biến rừng ven biển còn bất cập, chưa chính xác và thiếu thống nhất.

Nhằm phấn đấu thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của “Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015-2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển tập trung tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 119/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu.

Xem việc quản lý, bảo vệ rừng ven biển là nhiệm vụ đặc biệt ưu tiên trong thực hiện Nghị quyết số 71/NĐ-CP ngày 8/8/2017 của Chính phủ ban hành kế hoạch hành động của địa phương thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng ven biển sang mục đích khác, không chuyển loại rừng đặc dụng ven biển sang rừng phòng hộ, rừng sản xuất theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 511/TB-VPCP ngày 1/11/2017 của Văn phòng Chính phủ; hạn chế tối đa việc chuyển mục đích sử dụng rừng ven biển để sản xuất kinh doanh, làm suy giảm diện tích và chất lượng rừng.

Kiện toàn lại các Ban Quản lý rừng và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách để quản lý, bảo vệ chặt chẽ rừng ven biển, không để xâm lấn, phá rừng trái pháp luật. Sử dụng vốn kết dư từ năm 2015-2017 của các dự án để trồng rừng mới và khôi phục rừng ven biển, hoàn thành trước tháng 6/2018 để quyết toán theo quy định.

Giao Sở NN&PTNT chủ trì rà soát toàn bộ các dự án trồng rừng ven biển đã có quyết định phê duyệt, bố trí đất để trồng rừng và có biện pháp bảo vệ chặt chẽ rừng trồng, không để xâm canh, lấn chiếm, phá rừng làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công, diện tích, chất lượng rừng ven biển. Ưu tiên triển khai trồng rừng ven biển ngay từ đầu năm 2018 khi điều kiện thời vụ thuận lợi, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo hướng dẫn của Bộ NN&PTNT để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Theo Dangcongsan