Thứ bảy,  10/04/2021

Bảo đảm an toàn giao dịch tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) yêu cầu nghiêm túc triển khai, thực hiện việc bảo đảm an toàn giao dịch tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm tại các TCTD.

Theo đó, NHNN yêu cầu các TCTD tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, góp phần ổn định tiền tệ, tài chính liên quan giao dịch tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm, an toàn, bảo mật trong việc cung cấp dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là các quy định về quy trình, thủ tục, địa điểm giao dịch. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ, ban hành đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật về giao dịch tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm. Các TCTD phổ biến, quán triệt, triển khai tới tất cả các đơn vị và cán bộ nghiệp vụ để thống nhất thực hiện, tuân thủ nghiêm các quy định về giao dịch tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm; tăng cường tự kiểm tra (nhất là kiểm tra chéo), kiểm soát, luân chuyển cán bộ làm công tác giao dịch về tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm nhằm ngăn chặn các rủi ro có thể xảy ra,… Ðồng thời, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, báo cáo kịp thời các vụ việc sai phạm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng,…

Theo Nhandan