Thứ bảy,  17/04/2021

Hơn 534 nghìn tỷ đồng vốn bổ sung nền kinh tế

Tổng cục Thống kê vừa cho biết, tính chung hai tháng đầu năm nay, cả nước có 18.703 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 197,3 nghìn tỷ đồng, tăng 29,4% về số doanh nghiệp và tăng 29,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Nếu tính cả 337,3 nghìn tỷ đồng của gần 6.000 lượt doanh nghiệp tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong hai tháng đầu năm 2018 là 534,6 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có 6.878 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong hai tháng đầu năm nay lên 25,6 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong hai tháng đầu năm 2018 là 156,4 nghìn người, giảm 6,1% so với cùng kỳ năm trước.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong hai tháng đầu năm nay là 17.132 doanh nghiệp, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong hai tháng qua là 2.529 doanh nghiệp, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Nhandan