Thứ bảy,  24/02/2024

PV GAS: Đặt mục tiêu chia cổ tức 40% trong năm 2018

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 diễn ra ngày 27/4 tại TPHCM, Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS), đã đề ra nhiều mục tiêu cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình, trong đó kế hoạch năm 2018 có phần chia cổ tức đạt 40% vốn điều lệ.
 

Trong năm 2017, PV GAS đã đạt được nhiều thành tích quan trọng cũng như hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2017; giữ vững đà phát triển bền vững của những năm qua, luôn là doanh nghiệp hàng đầu của ngành công nghiệp khí Việt Nam, tổng công ty hàng đầu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Cụ thể, PV GAS đã hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch (sản lượng vượt 2-41%; chỉ tiêu tài chính vượt 28-145%), một số chỉ tiêu chính đã về đích trước kế hoạch 2-3 tháng (sản xuất và kinh doanh LPG, Condensate, doanh thu, lợi nhuận, nộp NSNN). Đóng góp đáng kể vào doanh thu và lợi nhuận Tập đoàn, khoảng 13% doanh thu và 26% lợi nhuận toàn PVN, tốp đầu các đơn vị trong Tập đoàn có tỉ suất LNST/vốn chủ sở hữu và trên vốn điều lệ cao (23% và 51%). Chia cổ tức đạt tỷ lệ 40% vốn điều lệ/năm 2017 (so với kế hoạch là 30%).

Về công tác đầu tư và kinh doanh, đã hoàn thành đưa dự án GPP Cà Mau, cấp bù khí ẩm Nam Côn Sơn vào hoạt động góp phần gia tăng giá trị khí; ký Thỏa thuận về cước phí vận chuyển dự án Đường ống dẫn khí thiên nhiên lô B – Ô Môn với các đối tác trong và ngoài nước; ký Biên bản ghi nhớ với Tập đoàn AES và Tập đoàn Alaska Gasline Development Corporation (AGDC) của Hoa Kỳ về lĩnh vực đầu tư, cung cấp LNG.

Đặc biệt, đã hoàn thành ký các hợp đồng, phụ lục hợp đồng với các khách hàng tiêu thụ khí theo giá khí, cước phí mới được Chính phủ phê duyệt.

Tiếp nối thành công đó, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã đặt ra các mục tiêu quan trọng cho năm 2018 như hoàn thành công tác đầu tư, đưa dự án nâng cao hiệu suất thu hồi LPG tại Dinh Cố vào hoạt động góp phần gia tăng giá trị khí; khởi công dự án LNG Thị Vải; kế hoạch đề ra cho năm 2018 có phần chia cổ tức đạt 40% vốn điều lệ.

Bên cạnh đó, để thực thi một chính sách rõ ràng về quản trị công ty, bảo đảm sự phát triển bền vững và minh bạch của Tổng Công ty, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, ĐHĐCĐ đã thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của PV GAS: Nội dung Quy chế gồm 9 chương và 53 điều, được xây dựng theo yêu cầu của pháp luật về quản trị công ty cổ phần niêm yết theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định pháp luật hiện hành có liên quan và Điều lệ PV GAS phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của PV GAS.

Quy Chế được áp dụng đối với Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP và khuyến khích việc áp dụng các nội dung phù hợp của Quy chế này đối với các công ty con của Tổng Công ty.

ĐHĐCĐ cũng thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị tự cân đối và quyết định để điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thay đổi giá dầu để tính toán kế hoạch năm 2018 hoặc theo giá dầu thực tế hoặc khi có sự thay đổi liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng.

Theo baochinhphu