Thứ sáu,  28/01/2022

Một số giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng xã kiểu mẫu

(LSO) – Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Lăng Văn Thạch, Bí thư Đảng ủy xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng có bài tham luận: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu”. Báo Lạng Sơn trân trọng trích đăng tham luận.

Xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng là 1 trong 5 xã được tỉnh chọn chỉ đạo điểm về xây dựng nông thôn mới đầu tiên, giai đoạn 2011 – 2015 và đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2014. Phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục được tỉnh, huyện quan tâm chỉ đạo làm điểm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2015 – 2020. Với nhận thức và trách nhiệm của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, cấp ủy, chính quyền xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra các mục tiêu, giải pháp, vận dụng vào điều kiện thực tế của địa phương, tuyên tuyền vận động Nhân dân, tổ chức triển khai thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Qua 4 năm thực hiện với sự hỗ trợ của Nhà nước và sự đóng góp của người dân, xã đã nâng cấp và làm mới đường bê tông, chỉnh trang nhà văn hóa, người dân tự đầu tư xây mới, nâng cấp nhà cửa, các công trình phụ…

Cổng khu dân cư kiểu mẫu thôn Quán Thanh, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng.  Ảnh: LA TUYẾT MAI

Song song với việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, việc phát triển kinh tế cũng hết sức được quan tâm, Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo Nhân dân thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị, chất lượng các loại cây ăn quả, như cây na, cây cam, cây bưởi… là những cây chủ lực cho thu nhập cao, hiện nay nhiều hộ thu từ cây ăn quả từ 150 đến 200 triệu đồng, nhiều mô hình cây ăn quả cho thu nhập cao, có hộ thu từ 300 đến 500 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện còn 1,3%, thu nhập bình quân đạt 42,8 triệu đồng/người/năm, kinh tế tăng trưởng, văn hóa – xã hội phát triển. Số thôn, số hộ văn hóa đạt cao, 100% các tổ chức đảng đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Những kết quả đó là sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn, bộ mặt nông thôn ngày càng được đổi mới toàn diện. Đến tháng 12/2019, xã Chi Lăng được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, diện mão nông thôn trên địa bàn xã tiếp tục được thay da, đổi thịt, với những ngôi nhà khang trang, những tuyến đường bê tông trải dài từng thôn, từng ngõ; những mô hình kinh tế rõ nét cho thu nhập cao ngày càng nhiều hơn, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Những thành quả đó là được sự quan tâm của tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự giúp đỡ của các ban, ngành trong huyện, sự vận dụng sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền địa phương, sự hưởng ứng đồng thuận vào cuộc của người dân trong quá trình tổ chức thực hiện.

Để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng xã nông thôn kiểu mẫu, tôi xin được chia sẻ một số giải pháp như sau:

Một là, đẩy mạnh phát triển kinh tế, tiếp tục tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người nông dân; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/HU, ngày 27/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Trước mắt, tiếp tục rà soát những diện tích không chủ động nước tưới chuyển sang trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế. Đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn, duy trì và nhân rộng các vườn cây ăn quả có hiệu quả rõ nét, gắn phát triển kinh tế vườn, nhà vườn theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, khuyến khích Nhân dân phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với trồng các loại cây cho hiệu quả kinh tế cao.

Hai là, tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng, nâng cấp bê tông hóa mở rộng các tuyến đường liên thôn đã xuống cấp, tiếp tục bê tông hóa giao thông nội đồng, kiến cố hóa kênh mương, để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế.

Ba là, nâng cao chất lượng các tiêu chí trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc của quê hương. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn; đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phát huy hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng. Đồng thời thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; vận động toàn dân tham gia bảo hiểm y tế, tổ chức tốt phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, nhất là thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh. Nâng cao vai trò và trách nhiệm của cấp ủy, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, không để tái nghèo. Phấn đấu đến năm 2021, cơ bản xã không còn hộ nghèo, trừ các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội không thể thoát nghèo.

Bốn là, tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/HU, ngày 4/8/2016, của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn huyện đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Tập trung củng cố đội ngũ cán bộ thôn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã. Phấn đấu đến hết năm 2023, 100% cán bộ, công chức xã đạt trình độ trung cấp chính trị, có trình độ đại học chuyên môn (hiện nay trình độ trung cấp chính trị của đội ngũ cán bộ xã đạt 70%, trình độ đại học đạt 75%).

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, cách làm trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Coi công tác vận động, tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ xã đến thôn. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

Sáu là, tập trung huy động, lồng ghép, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn được phân bổ từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đồng thời huy động từ các nguồn lực xã hội hóa; ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, công trình phục vụ sản xuất, phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng của Nhân dân. Phát huy nguồn lực sẵn có của địa phương cũng như huy động nguồn lực trong cộng đồng dân cư, chỉnh trang, cải tạo tường rào cổng ngõ, nhà ở, xây dựng các công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, cải tạo vườn tạp phát triển kinh tế, đầu tư ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Bảy là, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền, sự phối hợp đồng bộ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ xã đến thôn trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Phân công rõ nhiệm vụ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, và người được phân công phụ trách, với từng nội dung, từng lĩnh vực. Đồng thời củng cố, kiện toàn Ban phát triển thôn, bản bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Song song với việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, việc phát triển kinh tế cũng hết sức được quan tâm, Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo Nhân dân thực hiện tái cơ nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị, chất lượng các loại cây ăn quả, như cây na, cây cam, cây bưởi… là những cây chủ lực cho thu nhập cao, hiện nay nhiều hộ thu từ cây ăn quả từ 150 đến 200 triệu đồng, nhiều mô hình cây ăn quả cho thu nhập cao, có hộ thu từ 300 đến 500 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện còn 1,3%, thu nhập bình quân đạt 42,8 triệu đồng/người/năm, kinh tế tăng trưởng, văn hóa – xã hội phát triển. Số thôn, số hộ văn hóa đạt cao, 100% các tổ chức đảng đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.