Thứ năm,  27/01/2022

Hơn 30% số xã trên cả nước đạt chuẩn nông thôn mới

Theo Bộ NN&PTNT, tính đến hết tháng 5-2017, cả nước có 2.720 xã, chiếm 30,48% số xã, đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 389 xã (4,36%) so với cuối năm 2016. Hiện bình quân cả nước đã đạt 13,8 tiêu chí nông thôn mới/xã, tăng 0,39 tiêu chí so với cuối năm 2016; còn 194 xã hoàn thành dưới 5 tiêu chí, giảm 63 xã so với cuối năm 2016. 

Cả nước cũng có 34 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 4 huyện so với năm 2016.

Để đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, Bộ NN&PTNT vừa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thí điểm xây dựng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa” giai đoạn 2017 – 2020 và hoàn thành “Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới” giai đoạn 2017 – 2020.

Một trong những mục tiêu quan trọng mà Đề án “Thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017- 2020” đặt ra là: Xây dựng các mô hình đối với lĩnh vực cấp nước sạch, thu gom và xử lý rác thải, chất thải rắn và chất thải trong chăn nuôi. Cụ thể, sẽ xây dựng 14 mô hình về cấp nước sạch nông thôn tập trung (tại 7 vùng kinh tế trong cả nước) để thí điểm các nội dung theo phương châm đẩy mạnh xã hội hóa; mô hình cấp nước uống cho trường học, trạm y tế tại các xã đảo…

Theo Hanoimoi