Thứ hai,  02/10/2023

Xây dựng nông thôn mới: Đồng bộ giải pháp huy động nguồn lực xã hội hóa

– Từ đầu năm 2023 đến nay, bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước, các cấp, ngành liên quan trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để huy động thêm nguồn lực xã hội hóa. Từ đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Xây dựng trao kinh phí hỗ trợ xây dựng NTM cho lãnh đạo xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định

Năm 2023, mục tiêu quan trọng trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh là phấn đấu đưa thêm 10 xã đạt chuẩn NTM, 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, bình quân mỗi xã đạt 13 -14 tiêu chí…Để hoàn thành mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm, các cấp, ngành liên quan đã triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ để huy động sự chung sức của người dân.

Huy động sức dân

Ông Hoàng Đăng Dũng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh cho biết: Để thực hiện mục tiêu đề ra, bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước, ngay từ đầu năm, các cấp, ngành liên quan đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để huy động sự chung tay, góp sức của người dân.

Trong 7 tháng đầu năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức hội, đoàn thể các cấp đã tổ chức được hơn 3.700 hội nghị, sinh hoạt chuyên đề tuyên truyền lồng ghép về chương trình xây dựng NTM gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; xây dựng môi trường nông thôn xanh-sạch-đẹp với hơn 130.000 lượt người tham dự. Bên cạnh đó, các cơ quan liên quan đã cấp phát gần 3.500 sổ tay hướng dẫn xây dựng NTM; tăng cường phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền qua mạng xã hội; đối với những tiêu chí cần sự chung sức trực tiếp của người dân, trực tiếp lãnh đạo các huyện, thành phố, các xã xuống trực tiếp từng hộ dân thực hiện công tác tuyên truyền, vận động…

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa của chương trình và tích cực chung sức thực hiện các tiêu chí. Ông Phùng Văn Tý, thôn Khum Tiến, xã Nhân Lý (huyện Chi Lăng) cho biết: Năm 2023, Nhà nước có chủ trương xây dựng nhà văn hóa thôn, sau khi được cán bộ xã, đại diện thôn tuyên truyền, vận động, gia đình tôi đã hiến 900 m2 đất (trong đó 400 m2 đất xây dựng nhà văn hóa thôn Khum Tiến, 500 m2 làm đường lên nhà văn hóa và đường trục xã).

Không chỉ hộ dân tại xã Nhân Lý kể trên, từ đầu năm 2023 đến nay, thông qua việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, người dân trên địa bàn tỉnh đã tích cực chung tay, góp sức thực hiện các tiêu chí NTM. Cụ thể qua 7 tháng đầu năm 2023, người dân trên địa bàn tỉnh đã đóng góp hơn 11 tỷ đồng tiền mặt, trên 200.000 công lao động, hiến gần 100.000 m2 đất để chung sức thực hiện các tiêu chí giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường…

Thêm nguồn lực từ cơ quan, doanh nghiệp

Bên cạnh huy động sự chung sức từ người dân, một điểm mới trong việc huy động thêm nguồn lực trong xây dựng NTM năm 2023 là UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 23/2/2023 về việc phân công cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp giúp đỡ, hỗ trợ các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025.

Ngay sau khi được phân công hỗ trợ, giúp đỡ các xã xây dựng NTM, các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp đã tích cực triển khai. Ông Hà Minh Anh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Với vai trò là trưởng nhóm (trong nhóm gồm 10 sở, ban, ngành, doanh nghiệp) phụ trách hỗ trợ các xã trên địa bàn huyện Tràng Định xây dựng NTM, Sở Xây dựng đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan làm việc với UBND huyện Tràng Định, các xã điểm xây dựng NTM để nắm bắt khó khăn, vướng mắc và nhu cầu nguồn lực cụ thể. Từ đó các đơn vị trong nhóm tiếp tục kêu gọi, huy động nguồn lực để hỗ trợ huyện, xã thực hiện các tiêu chí. Gần đây nhất vào đầu tháng 7/2023, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong nhóm đã hỗ trợ xã Kháng Chiến 65 triệu đồng cùng vật liệu xây dựng để thực hiện các tiêu chí.

Cùng với Sở Xây dựng, các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp được phân công hỗ trợ, giúp đỡ các xã xây dựng NTM, NTM nâng cao khác trên địa bàn tỉnh cũng nhanh chóng tổ chức làm việc với các huyện, xã. Từ đó nắm bắt những khó khăn, vướng mắc về nguồn lực để có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Đến nay, một số xã trên địa bàn các huyện: Tràng Định, Bắc Sơn, Hữu Lũng, Văn Lãng đã tiếp nhận kinh phí hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với số tiền trên 500 triệu đồng. Các xã tại các huyện, thành phố còn lại hiện đang tiếp tục rà soát nhu cầu về nguồn lực hỗ trợ để đề xuất các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ trong thời gian tới.

Bên cạnh huy động nguồn lực từ người dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, để huy động nguồn lực thực hiện xây dựng NTM, từ đầu năm 2023 đến nay, một số huyện trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì và nhân rộng phong trào cán bộ, công chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang ngày cuối tuần đi cơ sở chung sức cùng người dân thực hiện các tiêu chí NTM; tổ chức phát động hỗ trợ xây dựng NTM; gửi thư ngỏ để huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp trên địa bàn, con em trong xã làm ăn xa…

Nguồn lực xã hội hóa huy động được cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM chung trên địa bàn tỉnh. Đến nay, bình quân mỗi xã trên địa bàn tỉnh đạt 13,29 tiêu chí, tăng 0,37 tiêu chí/xã so với thời điểm đầu năm 2023; bình quân mỗi xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2023 đạt 9,7 tiêu chí/xã; bình quân xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao đạt 6,6 tiêu chí/xã; 2 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đang thực hiện các tiêu chí thành phần.

Thời gian còn lại của năm không còn nhiều, trong khi nguồn lực thực hiện các tiêu chí NTM, NTM nâng cao được xác định còn nhiều khó khăn. Chính vì vậy thời gian tới, bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước, các cấp, ngành cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động thêm sự chung tay, góp sức của người dân, doanh nghiệp. Từ đó có thêm nguồn lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2023 đề ra.

Theo Quyết định 303/QĐ-UBND ngày 23/2/2023 của UBND tỉnh (về việc phân công cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp giúp đỡ, hỗ trợ các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025), trên địa bàn tỉnh có 117 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (trong đó có 49 cơ quan, đơn vị và 68 doanh nghiệp) được phân công hỗ trợ, giúp đỡ các xã tại 10 huyện xây dựng xã NTM, NTM nâng cao.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được phân công theo Quyết định 303/QĐ-UBND ngày 23/2/2023 của UBND tỉnh có nhiệm vụ theo dõi, hỗ trợ, giúp đỡ các xã trên địa bàn các huyện xây dựng NTM, NTM nâng cao; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các xã trong quá trình triển khai thực hiện; huy động nguồn lực thực hiện các tiêu chí…

 

TÂN AN