Thứ tư,  07/06/2023

Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại

LSO-Phát triển sản xuất là nội dung trọng yếu, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của xây dựng nông thôn mới. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lạng Sơn đã tích cực xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại theo Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

LSO-Phát triển sản xuất là nội dung trọng yếu, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của xây dựng nông thôn mới. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lạng Sơn đã tích cực xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại theo Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Ớt xuất khẩu hướng chuyển dịch hiệu quả cao ở Hữu Lũng

Bằng sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân toàn tỉnh, ngành nông lâm nghiệp và thuỷ sản Lạng Sơn có tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm trở lại đây đạt trên 4%/năm. Tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản trong cơ cấu GDP chung toàn tỉnh có sự chuyển dịch đúng hướng, cơ cấu GDP trong nội ngành nông nghiệp có sự chuyển dịch tích cực theo chiều hướng giảm tỷ trọng ngành trồng trọt, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi và dịch vụ. Các ngành, lĩnh vực đều đạt những thành tựu cơ bản. Trong trồng trọt đã có những bước phát triển tích cực, khai thác tốt các tiềm năng thế mạnh đất đai, nhân lực lao động của tỉnh. Việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhất là đưa giống mới có năng suất, chất lượng vào sản xuất, đến nay có trên 36% diện tích lúa lai, 100% diện tích ngô lai, góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nông, lâm sản; sản lượng lương thực tăng nhanh qua các năm, tăng từ 275,4 nghìn tấn năm 2008 lên trên 300 nghìn tấn năm 2012, vượt mục tiêu đề ra. Dự kiến năm 2013 đạt trên 304 ngàn tấn.

Ngoài việc chỉ đạo đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn, tỉnh đã tăng cường chỉ đạo phát triển sản xuất một số cây đặc sản, cây có giá trị hàng hoá cao theo hướng tập trung, định hướng nhu cầu thị trường; hiện đã hình thành một số vùng sản xuất tập trung cho sản phẩm có giá trị kinh tế cao như: vùng thông huyện Đình Lập, Lộc Bình… diện tích trên 84.000ha, vùng hồi huyện Văn Quan, Bình Gia, Văn Lãng, Cao Lộc… diện tích trên 34.000ha; vùng nguyên liệu thuốc lá huyện Bắc Sơn, Chi Lăng, Hữu Lũng diện tích hàng năm ổn định khoảng 5.000 ha/năm; vùng thạch đen Tràng Định, Bình Gia, Văn Quan diện tích giao động, khoảng 2.000-2.500 ha/năm; vùng na Chi Lăng, Hữu Lũng ổn định khoảng 2.000 – 2.200 ha; vùng hồng không hạt Bảo Lâm; quýt Bắc Sơn … trong đó đã có một số sản phẩm cho giá trị hàng hoá xuất khẩu.

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, kinh tế đồi rừng đã được khai thác hiệu quả hơn, giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp ngày một tăng cao, gấp 1,5 lần so năm 2008. Nhiều hộ nông dân và doanh nghiệp đã chủ động đầu tư vốn phát triển lâm nghiệp, tận dụng tốt diện tích đất đồi, rừng. Công tác giao đất rừng, trồng rừng, khoanh nuôi, bảo vệ rừng được quan tâm chỉ đạo. Trong 5 năm qua  đã thực hiện trồng rừng mới đạt 61.645 ha. Chất lượng rừng ngày một được cải thiện, độ che phủ rừng tăng từ 46,4% năm 2008 lên 50,6% năm 2012, dự kiến năm 2013 đạt 51,9%. Cơ khí hoá sản xuất nông nghiệp, nông thôn những năm qua được quan tâm, mức độ áp dụng cơ giới hoá trong các khâu của sản xuất được nâng lên, góp phần giải phóng sức lao động, tăng năng suất hiệu quả công việc, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn trên địa bàn. Mạng lưới dịch vụ nông nghiệp đã được thiết lập khá vững chắc từ tỉnh đến cơ sở góp phần tích cực trong phục vụ sản xuất trên địa bàn.

Có thể khẳng định sau 5 năm triển khai Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, đồng thời phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn trên địa bàn tỉnh đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Đây là nền tảng tạo động lực để Lạng Sơn có những bước tiến nhanh và vững chắc trên tiến trình nông thôn mới.

VŨ NHƯ PHONG