Thứ bảy,  12/06/2021
Xây dựng nông thôn mới

Phát triển hạ tầng gắn với tái cơ cấu sản xuất

LSO-Tại các cuộc kiểm tra xây dựng nông thôn mới trong năm 2013, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đã khẳng định: củng cố hạ tầng phải gắn liền với phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của nhân dân.

Hướng chỉ đạo của tỉnh trong xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới năm 2014 là ưu tiên, hướng nguồn lực vào những công trình trực tiếp thúc đẩy sản xuất như giao thông nông thôn, thủy lợi… Cùng với củng cố hạ tầng thiết yếu thì việc tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Thị Thanh Nhàn cho biết: một trong những mục tiêu chủ yếu của ngành trong năm 2014 là phát triển nông, lâm nghiệp bền vững, trên cơ sở thực hiện tái cơ cấu ngành gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong đó nhiệm vụ cụ thể của phát triển sản xuất cần tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc đổi mới, tổ chức sản xuất lại ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản cho hợp lý hơn nhằm tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, đảm bảo sự phát triển bền vững.

Đối với ngành trồng trọt theo hướng phát triển sản xuất quy mô lớn, tập trung gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị; đẩy nhanh việc nghiên cứu, khảo nghiệm và đưa vào sử dụng các loại giống tốt, giống chất lượng. Đồng thời ngành tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp thâm canh, thực hành sản xuất tốt, ứng dụng khoa học công nghệ, hiện đại hóa công nghệ, thiết bị chế biến, bảo quản nhằm nâng cao năng suất, chất lượng giảm tổn thất sau thu hoạch, nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả sản xuất. Cùng với đó ngành chỉ đạo duy trì và sử dụng linh hoạt diện tích đất trồng lúa; rà soát chuyển một phần diện tích trồng lúa sang trồng các loại cây màu, rau, hoa có thị trường để vừa đảm bảo an ninh lương thực vừa nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tăng thu nhập cho nông dân. Mặt khác tiếp tục mở rộng diện tích gieo trồng ngô để chủ động nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi; phát triển sản xuất rau, hoa công nghệ cao, quy mô hợp lý ở những địa phương có lợi thế. Đẩy mạnh sản xuất các loại rau, phát triển vùng rau an toàn, đưa một số cây rau xanh đặc sản vào sản xuất trên diện rộng như cải ngồng, cải làn… Điểm mới trong chỉ đạo là các huyện, xã lựa chọn 2-3 loại cây trồng chủ lực để phát triển sản xuất tạo thành vùng hàng hóa tập trung, có giá trị cao. Đồng thời xây dựng kế hoạch sản xuất các vụ trong năm để tạo chuỗi luân canh hợp lý, sản xuất vụ trước tạo điều kiện thuận lợi cho vụ sau.

Ngành chăn nuôi tái cơ cấu theo hướng chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang phát triển chăn nuôi tập trung theo mô hình trang trại, gia trại; duy trì chăn nuôi nông hộ nhưng theo hình thức công nghiệp và ứng dụng công nghệ cao; hình thành một số cơ sở chế biến, giết mổ gia súc, gia cầm tập trung. Chuyển dịch cơ cấu đàn vật nuôi theo hướng tăng tỷ trọng gia cầm, tiếp tục phát triển chăn nuôi lợn và gia súc lớn, tạo sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tổng đàn trâu đạt 123.520 con, đàn bò 31.980 con, đàn lợn 390.830 con, đàn gia cầm đạt 3.860 triệu con. Trong khi đó đối với lâm nghiệp, không chỉ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu lâm sinh mà còn hướng mạnh sang trồng rừng hỗn giao; trồng rừng sản xuất gắn liền với chế biến và tiêu thụ. Mặt khác đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng.

Thực chất không phải đến thời điểm này, việc tái cơ cấu sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản mới được đặt ra. Nhưng so với những năm trước thì năm nay nội dung tái cơ cấu đã rất cụ thể, kèm theo đó là hệ thống giải pháp hợp lý để triển khai thực hiện. Đây được coi là động lực quan trọng để thúc đẩy tiến trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trong năm 2014.

NHƯ PHONG