Thứ hai,  04/07/2022

Quyết định về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Khuyến học tỉnh Lạng Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ Thông tư số 02/2013/TT-BNV, ngày 10/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP;

Xét đề nghị của sáng lập viên thành lập Quỹ khuyến học tỉnh Lạng Sơn và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 347/TTr-SNV ngày 10/8/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Khuyến học tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quỹ Khuyến học tỉnh Lạng Sơn được phép hoạt động sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, theo Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật.

Quỹ chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan về lĩnh vực Quỹ hoạt động.

Quỹ Khuyến học tỉnh Lạng Sơn có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, phương tiện hoạt động.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Ban sáng lập Quỹ, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học tỉnh Lạng Sơn, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.