Thứ tư,  28/09/2022

Thông báo mời thầu

   

Tên bên mời thầu: Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 14/10 đường Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại: 0253.870.073; Fax: 025.3873.657;

Email: khktls@gmail.com

1. Tên gói thầu: Nâng cấp và sửa chữa hệ thống cấp nước sạch thị trấn Lộc Bình, thị trấn Na Dương, cửa khẩu Chi Ma; huyện Lộc Bình do Công ty quản lý.

– Loại gói thầu: Xây lắp

– Giá gói thầu: 5.546.009.160,0 đồng (Năm tỷ, năm trăm bốn mươi sáu không trăm linh chín nghìn một trăm sáu mươi đồng).

– Nội dung chính của gói thầu:  Thi công nâng cấp và sửa chữa hệ thống cấp nước sạch thị trấn Lộc Bình, thị trấn Na Dương, cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình do Công ty quản lý với chủng loại ống HDPE có đường kính từ D40 đến D110.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 270 ngày.

2. Tên công trình: Nâng cấp và sửa chữa hệ thống cấp nước sạch thị trấn Lộc Bình, thị trấn Na Dương, cửa khẩu Chi Ma; huyện Lộc Bình do Công ty quản lý.

3. Nguồn vốn: Vốn khấu hao tài sản nhà nước giao năm 2017.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8 giờ 30, ngày 9 tháng 10 năm 2017 đến trước 8 giờ 30, ngày 19 tháng 10 năm 2017.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn.

 – Địa chỉ: Số 14/10 đường Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, Thành phố  Lạng Sơn.

– Điện thoại: 0253.870.073;        Fax: 025.3873.657;

8. Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng chẵn).

9. Bảo đảm dự thầu: 60.000.000 VNĐ (Sáu mươi triệu đồng).

– Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh dự thầu của ngân hàng.

10. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30, ngày 19 tháng 10 năm 2017.

11. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 00, ngày 19 tháng 10 năm 2017.

                                              ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU

                                               GIÁM ĐỐC

                                              Vũ Văn Bính