Thứ năm,  13/05/2021

Thông báo Kết quả thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình: Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Quyết định số1962/QĐ-UBND ngày 6/10/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kết quả thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc xây dựng công trình Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Lạng Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn thông báo kết quả thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc xây dựng công trình Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Lạng Sơn như sau:

1.Tên công trình: Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Lạng Sơn.

2. Đơn vị tổ chức thi tuyển: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn.

3. Địa điểm: Trong khuôn viên trụ sở UBND tỉnh, đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

4. Phương thức thực hiện: Thi tuyển phương án kiến trúc theo Thông tư số 13/2016/TT-BXD ngày 29/6/2019 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.

5. Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi trong nước.

6. Quy chế thi tuyển: Theo quy chế thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình được ban hành theo Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày  3/1/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

7 .Hội đồng thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình gồm 15 thành viên (theo Quyết định số 10/QĐ-BQLDA ngày 15/1/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn).

8. Đơn vị dự tuyển: Căn cứ Quy chế thi tuyển có 4 đơn vị tham gia với 4 phương án, gồm:

– Liên danh Viện Kiến trúc quốc gia và WORKLOUNGE 03 – VIETNAM: 1 phương án;

– Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC): 1 phương án;

– Liên danh Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và Quy hoạch đô thị – Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng số 36: 1 phương án;

– Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng công trình văn hóa đô thị: 1 phương án;

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông báo kết quả thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc xây dựng công trình Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Lạng Sơn theo quy định.