Thứ bảy,  27/11/2021
Thông báo mời thầu
Thông báo mời thầu
- Bên mời thầu: Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn. - Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ biểu diễn nghệ thuật cho Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn. - Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển Văn hóa năm 2017). -...