Thứ năm,  13/05/2021
Quyết định về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Khuyến học tỉnh Lạng Sơn
Quyết định về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Khuyến học tỉnh Lạng Sơn
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Căn cứ Thông tư số 02/2013/TT-BNV, ngày 10/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ...
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO
Về việc đóng hai đầu cửa hang để phục vụ thi công các hạng mục cải tạo, sửa chữa phạm vi trong lòng hang thuộc công trình: Xử lý điểm đen tại Km5+500 (Hang Chui), Quốc lộ 4A, tỉnh Lạng Sơn Công trình: Xử lý điểm đen tại Km5+500 (Hang Chui), Quốc lộ 4A, tỉnh Lạng Sơn đã được...
Thông báo mời thầu
Thông báo mời thầu
- Bên mời thầu: Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn. - Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ biểu diễn nghệ thuật cho Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn. - Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển Văn hóa năm 2017). -...