Chủ nhật,  04/12/2022

Thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở Lộc Bình

LSO-Lộc Bình là huyện miền núi, biên giới, có tổng diện tích tự nhiên trên 1.000 km2, dân số 78.431 người, có quốc lộ 4B đi qua; có 29 đơn vị hành chính xã, thị trấn với 289 thôn bản, khu phố; có 6 dân tộc anh em sinh sống; trình độ dân trí không đồng đều, nền kinh tế chủ yếu là phát triển nông, lâm nghiệp. Xác định việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở là trách nhiệm của mọi cấp, mọi ngành, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhận thức được việc thực hiện dân chủ ở cơ sở đã có những tác động tích cực đến mọi hoạt động của đời sống xã hội. Khẩn trương thi công Quốc lộ 4B đoạn qua thị trấn Lộc Bình - Ảnh: N.Đ.BĐể quần chúng nhân dân nhận thức đúng những nội dung trong Pháp lệnh số 34/2007/PL – UBTVQH11, ngày 20/4/2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (khoá 11) về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của huyện thường xuyên đôn đốc cơ sở kiện toàn lại ban...

LSO-Lộc Bình là huyện miền núi, biên giới, có tổng diện tích tự nhiên trên 1.000 km2, dân số 78.431 người, có quốc lộ 4B đi qua; có 29 đơn vị hành chính xã, thị trấn với 289 thôn bản, khu phố; có 6 dân tộc anh em sinh sống; trình độ dân trí không đồng đều, nền kinh tế chủ yếu là phát triển nông, lâm nghiệp.
Xác định việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở là trách nhiệm của mọi cấp, mọi ngành, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhận thức được việc thực hiện dân chủ ở cơ sở đã có những tác động tích cực đến mọi hoạt động của đời sống xã hội.
Khẩn trương thi công Quốc lộ 4B đoạn qua thị trấn Lộc Bình – Ảnh: N.Đ.B
Để quần chúng nhân dân nhận thức đúng những nội dung trong Pháp lệnh số 34/2007/PL – UBTVQH11, ngày 20/4/2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (khoá 11) về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của huyện thường xuyên đôn đốc cơ sở kiện toàn lại ban chỉ đạo cấp cơ sở, phân công các thành viên trực tiếp phụ trách từng lĩnh vực. Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể mở hội nghị triển khai quán triệt đến cán bộ, hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân, tỷ lệ quần chúng nhân dân tham gia học tập đạt 85%. Qua học tập, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện đều nhận thức đúng đắn những nội dung Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở. Từ đó, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân phấn khởi luôn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên có bước chuyển biến rõ rệt như gần dân, sát dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân được nâng cao hơn. Một số chủ trương chính sách, những vấn đề liên quan đến dân đều được nhiều chính quyền cơ sở đưa ra bàn bạc trước dân, tạo thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế – xã hội, đời sống của nhân dân được nâng lên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương ổn định và giữ vững. Những nội dung công khai để nhân dân biết như thông báo nội dung về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình hình phát triển kinh tế, văn hoá -xã hội ở địa phương, những vấn đề liên quan đến đời sống của người dân… đã được niêm yết tại trụ sở UBND xã, thị trấn, thông báo qua buổi họp dân, sinh hoạt các tổ chức đoàn thể, qua tiếp xúc cử tri, qua các phương tiện thông tin đại chúng. Qua đó nâng cao ý thức tự giác của mỗi người dân trong việc thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Đối với những việc dân bàn và quyết định trực tiếp được tổ chức chặt chẽ ở thôn, các khu dân cư như: Việc quy hoạch đất, những vấn đề về vệ sinh môi trường, nước sinh hoạt nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà văn hoá thôn… đã được nhân dân thảo luận và nhất trí cao, từ đó tự nguyện đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi công cộng. Thông qua các cuộc họp tiếp xúc cử tri, họp thôn…, cán bộ, đảng viên luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân, giải quyết kịp thời những vấn đề mà nhân dân quan tâm, từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến quyền lợi của nhân dân ở cơ sở, nhiều vụ việc được hoà giải thành ngay ở cơ sở, qua đó tạo được lòng tin của quần chúng nhân dân.
Có thể nói việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở từng bước được nâng cao, tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng chính quyền, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, xây dựng tổ hoà giải ở cơ sở được nhân dân đồng tình ủng hộ. Cụ thể 29/29 xã, thị trấn thành lập được Ban thanh tra nhân; 29/29 xã, thị trấn xây dựng được quy chế hoạt động, 158/288 thôn bản xây dựng được quy ước, hương ước, số còn lại đang xây dựng và đang trình cấp trên phê duyệt. Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở từng bước nâng cao tinh thần tự quản, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng “chính quyền của dân, do dân, vì dân” được thể hiện đầy đủ trong việc xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, xây dựng tổ hoà giải ở cơ sở, tổ an ninh…

Hoàng Luyến