Thứ tư,  29/11/2023

Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg; ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện. Theo Quyết định này, việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện phải bảo đảm nguyên tắc chung là người dân tái định cư có chỗ ở, cuộc sống ổn định, có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.Đối với người dân phải di chuyển, nếu giá trị đất ở, đất sản xuất được giao thấp hơn giá trị đất ở, đất sản xuất bị thu hồi thì hộ tái định cư được nhận phần giá trị chênh lệch. Trường hợp ngược lại, nếu giá trị đất ở, đất sản xuất được giao cao hơn giá trị đất ở, đất sản xuất bị thu hồi thì hộ tái định cư không phải nộp thêm phần giá trị chênh lệch. Diện tích đất để tính bồi thường do UBND cấp tỉnh quy định căn cứ vào quy hoạch và hạn mức giao đất của địa phương. Ngoài ra, hộ tái định cư còn được hỗ trợ về lương thực, y tế,...

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg; ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện. Theo Quyết định này, việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện phải bảo đảm nguyên tắc chung là người dân tái định cư có chỗ ở, cuộc sống ổn định, có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Đối với người dân phải di chuyển, nếu giá trị đất ở, đất sản xuất được giao thấp hơn giá trị đất ở, đất sản xuất bị thu hồi thì hộ tái định cư được nhận phần giá trị chênh lệch. Trường hợp ngược lại, nếu giá trị đất ở, đất sản xuất được giao cao hơn giá trị đất ở, đất sản xuất bị thu hồi thì hộ tái định cư không phải nộp thêm phần giá trị chênh lệch. Diện tích đất để tính bồi thường do UBND cấp tỉnh quy định căn cứ vào quy hoạch và hạn mức giao đất của địa phương. Ngoài ra, hộ tái định cư còn được hỗ trợ về lương thực, y tế, giáo dục, thắp sáng, chất đốt và sản xuất…
Theo Nhandan