Thứ bảy,  03/12/2022

Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Chiều 18-5, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH đã bắt đầu phiên họp toàn thể lần thứ chín với sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Lê Quang Bình. Đại diện các bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải dự.Trong buổi làm việc thứ nhất, Ủy ban đã nghe báo cáo và cho ý kiến về kết quả giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Công an Nhân dân, Luật Giao thông đường bộ, Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước, Pháp lệnh công an xã, Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển Việt Nam và Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng.Theo báo cáo kết quả giám sát và đánh giá chung của Ủy ban, sau khi những luật, pháp lệnh nói trên có hiệu lực, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, các bộ tích cực nghiên cứu, soạn thảo văn bản để tham mưu cho Chính phủ ban hành, đồng thời trực tiếp soạn thảo, ban hành hoặc phối hợp các cơ quan chức năng soạn thảo, ban hành các văn bản quy định...

Chiều 18-5, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH đã bắt đầu phiên họp toàn thể lần thứ chín với sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Lê Quang Bình. Đại diện các bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải dự.

Trong buổi làm việc thứ nhất, Ủy ban đã nghe báo cáo và cho ý kiến về kết quả giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Công an Nhân dân, Luật Giao thông đường bộ, Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước, Pháp lệnh công an xã, Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển Việt Nam và Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng.

Theo báo cáo kết quả giám sát và đánh giá chung của Ủy ban, sau khi những luật, pháp lệnh nói trên có hiệu lực, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, các bộ tích cực nghiên cứu, soạn thảo văn bản để tham mưu cho Chính phủ ban hành, đồng thời trực tiếp soạn thảo, ban hành hoặc phối hợp các cơ quan chức năng soạn thảo, ban hành các văn bản quy định chi tiết theo thẩm quyền. Hầu hết các văn bản đã ban hành cơ bản phù hợp quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về thẩm quyền ban hành, thủ tục, trình tự và hình thức văn bản; nội dung văn bản quy định nhìn chung đã cụ thể hóa được yêu cầu trong các luật, pháp lệnh; cơ bản bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất trong hệ thống pháp luật; bảo đảm sự phù hợp giữa hình thức văn bản với nội dung văn bản và thẩm quyền ban hành văn bản. Thông qua hoạt động ban hành các văn bản quy định chi tiết, đã sớm đưa các quy định của luật, pháp lệnh nói trên đi vào cuộc sống, từng bước nâng cao hiệu quả và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với các lực lượng vũ trang nhân dân, lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ, tăng cường công tác bảo đảm bí mật nhà nước, bảo đảm quốc phòng- an ninh, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội đất nước.

Tuy nhiên, báo cáo kết quả giám sát và ý kiến của các thành viên Ủy ban cho thấy, tiến độ ban hành các văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh nói trên nhìn chung chưa bảo đảm được về mặt thời gian theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Một số quy định trong một số văn bản quy định chi tiết có nội dung chưa bảo đảm tính thống nhất với quy định liên quan trong luật, pháp lệnh đó. Công tác kiểm tra, đôn đốc của Chính phủ đối với các bộ, ngành trong việc ban hành văn bản quy định chi tiết và việc xử lý đối với những văn bản có nội dung vi phạm pháp luật chưa được tiến hành thường xuyên và chưa được quan tâm đúng mức.

Sau khi nêu các nguyên nhân khách quan, chủ quan của những hạn chế, yếu kém, Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã đưa ra một số kiến nghị với QH, Chính phủ và các bộ.

Tại phiên họp toàn thể lần này, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH còn nghe báo cáo và cho ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ, ngân sách quốc phòng, an ninh những tháng cuối năm 2009; tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, ngân sách quốc phòng, an ninh những tháng đầu năm 2010; đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban từ sau kỳ họp thứ sáu đến nay, phương hướng nhiệm vụ hoạt động những tháng còn lại của năm 2010.
Theo Nhandan