Thứ tư,  07/12/2022

466 trường hợp đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

LSO- Nhằm nâng cao hiệu quả công tác đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh, từ năm 2005 đến nay, Sở Tư pháp đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, đồng thời tăng cường tập huấn nghiệp vụ hộ tịch cho cấp huyện và cấp xã. Triển khai thực hiện dự án: “Tăng cường năng lực đăng ký khai sinh cho trẻ em vùng miền núi-tài khóa 2006”, của Bộ Tư pháp phối hợp với Tổ chức Plan triển khai tại Lạng Sơn gồm có 4 xã của 2 huyện Chi Lăng và Cao Lộc được thụ hưởng đã đạt kết quả tích cực. Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức được 20 lớp tập huấn, triển khai Luật Cư trú và nghiệp vụ hộ tịch cho 600 học viên gồm: lãnh đạo UBND cấp xã, cán bộ tư pháp- hộ tịch, công an xã; cấp phiếu lý lịch tư pháp đúng quy định, đáp ứng được yêu cầu của nhân dân trong nước và công dân nước ngoài với tổng số phiếu đã cấp là 528 trường hợp. Đồng thời, thực hiện hàng trăm vụ việc đăng ký...


LSO- Nhằm nâng cao hiệu quả công tác đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh, từ năm 2005 đến nay, Sở Tư pháp đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, đồng thời tăng cường tập huấn nghiệp vụ hộ tịch cho cấp huyện và cấp xã.

Triển khai thực hiện dự án: “Tăng cường năng lực đăng ký khai sinh cho trẻ em vùng miền núi-tài khóa 2006”, của Bộ Tư pháp phối hợp với Tổ chức Plan triển khai tại Lạng Sơn gồm có 4 xã của 2 huyện Chi Lăng và Cao Lộc được thụ hưởng đã đạt kết quả tích cực. Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức được 20 lớp tập huấn, triển khai Luật Cư trú và nghiệp vụ hộ tịch cho 600 học viên gồm: lãnh đạo UBND cấp xã, cán bộ tư pháp- hộ tịch, công an xã; cấp phiếu lý lịch tư pháp đúng quy định, đáp ứng được yêu cầu của nhân dân trong nước và công dân nước ngoài với tổng số phiếu đã cấp là 528 trường hợp. Đồng thời, thực hiện hàng trăm vụ việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài như: đăng ký nuôi con nuôi 466 trường hợp; đăng ký kết hôn 47 trường hợp; đăng ký khai sinh: 18 trường hợp; ghi chú vào sổ hộ tịch:7 trường hợp…

Nông Minh Thảo