Thứ hai,  05/12/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Cư trú

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 56/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25-6-2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú.Theo đó, Điều 3 "Nghiêm cấm các hành vi lạm dụng quy định về hộ khẩu làm hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của công dân" được sửa đổi, bổ sung về Quy định về hộ khẩu theo Luật Cư trú; các hành vi lạm dụng quy định về hộ khẩu làm hạn chế quyền và lợi ích hợp pháp của công dân bị nghiêm cấm; trách nhiệm của các bộ, ngành và UBND các cấp; công dân có quyền phát hiện, thông báo kịp thời và giúp đỡ cơ quan có thẩm quyền trong việc ngăn chặn, xử lý các hành vi lạm dụng quy định về hộ khẩu, lợi ích hợp pháp của công dân.Điều 4 "Nơi cư trú của công dân" được sửa đổi, bổ sung Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú. Mỗi công dân chỉ được đăng ký thường trú tại một chỗ ở hợp pháp...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 56/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25-6-2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú.

Theo đó, Điều 3 “Nghiêm cấm các hành vi lạm dụng quy định về hộ khẩu làm hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của công dân” được sửa đổi, bổ sung về Quy định về hộ khẩu theo Luật Cư trú; các hành vi lạm dụng quy định về hộ khẩu làm hạn chế quyền và lợi ích hợp pháp của công dân bị nghiêm cấm; trách nhiệm của các bộ, ngành và UBND các cấp; công dân có quyền phát hiện, thông báo kịp thời và giúp đỡ cơ quan có thẩm quyền trong việc ngăn chặn, xử lý các hành vi lạm dụng quy định về hộ khẩu, lợi ích hợp pháp của công dân.

Điều 4 “Nơi cư trú của công dân” được sửa đổi, bổ sung Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú. Mỗi công dân chỉ được đăng ký thường trú tại một chỗ ở hợp pháp và là nơi thường xuyên sinh sống. Chỗ ở hợp pháp có thể thuộc quyền sở hữu, sử dụng của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật. Đối với chỗ ở do thuê, mượn hoặc ở nhờ tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh phải bảo đảm diện tích tối thiểu là 5m2 sàn/người…

Điều 5 “Giấy chứng minh chỗ ở hợp pháp” được sửa đổi bổ sung: Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký thường trú gồm một trong mười loại giấy tờ. Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký chỗ ở tạm trú là một trong hai loại giấy tờ.

Điều 7 “Điều kiện công dân tạm trú được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương” được sửa đổi, bổ sung ba nội dung: có chỗ ở hợp pháp tại thành phố và tạm trú liên tục từ một năm trở lên; thời gian tạm trú tính từ ngày công dân đăng ký tạm trú đến ngày công dân nộp hồ sơ đăng ký thường trú và giấy tờ chứng minh thời gian tạm trú.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10-7-2010.
Theo Nhandan