Thứ bảy,  23/10/2021

Xã Tràng Các: 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01

LSO-Thực hiện Nghị quyết (NQ) liên tịch số 01/1999/NQLT-TP-VHTT-NNPTNT-DTMN-ND ngày 7/9/1999 giữa Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa Thông tin, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Dân tộc và miền núi, Hội Nông dân Việt Nam về việc phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, nhân dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người, sau 10 năm triển khai thực hiện, công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn xã Tràng Các, huyện Văn Quan đã đạt được những kết quả tích cực. Ý thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên rõ rệt, mỗi công dân đã chủ động, tích cực tìm hiểu pháp luật (PL) và tự xây dựng cho bản thân thói quen chấp hành PL, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.Để triển khai NQ có hiệu quả, xã đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền PBGDPL trong từng giai đoạn cụ thể như: kế hoạch 5 năm, từng năm và từng quý, tháng; thành lập Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL với thành viên gồm: đại...

LSO-Thực hiện Nghị quyết (NQ) liên tịch số 01/1999/NQLT-TP-VHTT-NNPTNT-DTMN-ND ngày 7/9/1999 giữa Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa Thông tin, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Dân tộc và miền núi, Hội Nông dân Việt Nam về việc phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, nhân dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người, sau 10 năm triển khai thực hiện, công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn xã Tràng Các, huyện Văn Quan đã đạt được những kết quả tích cực. Ý thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên rõ rệt, mỗi công dân đã chủ động, tích cực tìm hiểu pháp luật (PL) và tự xây dựng cho bản thân thói quen chấp hành PL, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
Để triển khai NQ có hiệu quả, xã đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền PBGDPL trong từng giai đoạn cụ thể như: kế hoạch 5 năm, từng năm và từng quý, tháng; thành lập Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL với thành viên gồm: đại diện lãnh đạo xã, các ban và tổ chức hội, đoàn thể; thường xuyên bồi dưỡng kiến thức PL cho các thành viên Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL. Đồng thời, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các ban, đoàn thể trong việc thực hiện NQ.
Nhân dân xã Tràng Các khai thác tủ sách pháp luật
Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL đã lựa chọn những nội dung PL phù hợp với từng vùng, từng thôn bản để tuyên truyền như các luật: hôn nhân và gia đình, đất đai, hình sự, dân sự, giao thông đường bộ, bảo vệ và phát triển rừng, nghĩa vụ quân sự, bình đẳng giới, trợ giúp pháp lý; quy chế dân chủ ở cơ sở; các pháp lệnh: dân quân tự vệ, xử lý vi phạm hành chính, hòa giải ở cơ sở…và các văn bản khác của Trung ương và địa phương với hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú như: thông qua hội nghị; lồng ghép các cuộc họp thôn; phát tờ rơi cho từng thôn bản để nhân dân được trực tiếp tìm hiểu PL; thông qua hoạt động của Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý; xây dựng tủ sách PL ở cấp xã và ngăn sách PL, túi sách PL tại các thôn bản tạo điều kiện cho cán bộ và nhân dân nghiên cứu, tìm hiểu PL được dễ dàng, thuận tiện. Ngoài ra, xã còn tổ chức hoặc hưởng ứng các cuộc tìm hiểu PL, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, chiếu phim lưu động và thông qua hòa giải ở cơ sở. Kết quả, trong 10 năm qua, đã có trên 6.000 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân được tuyên truyền, PBGDPL. Công tác kiểm tra được chú trọng, xã thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các thành viên trong Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL thực hiện kế hoạch tuyên truyền hàng tháng, quý, năm đã đề ra. Đã xuất hiện nhiều gương điển hình trong triển khai công tác tuyên truyền PBGDPL như trưởng các thôn: Khau Đắng, Nà Tao, Nà Ái… Qua đó, đã từng bước ngăn chặn và hạn chế vi phạm PL ở khu vực nông thôn, xây dựng môi trường sống lành mạnh trong từng gia đình; tạo được chuyển biến về chấp hành PL trong nhân dân. Tình hình vi phạm PL ở địa phương trên các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính và đặc biệt là khiếu nại, tố cáo đã giảm dần qua các năm.

Phát huy kết quả đã đạt được, trong những năm tiếp theo, xã Tràng Các tiếp tục kiện toàn, chỉ đạo Hội đồng phối hợp công tác tuyên truyền, PBGDPL; các tổ hòa giải thôn bản và Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; bồi dưỡng kiến thức PL, nghiệp vụ công tác hòa giải gắn với tuyên truyền PBGDPL trong nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trên địa bàn.

Đức Anh