Thứ năm,  30/03/2023

Đình Lập tập huấn bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học

LSO-Ngày 15/7/2010 huyện Đình Lập phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh tổ chức lớp tập huấn về công tác bảo vệ môi tr­ường và bảo tồn đa dạng sinh học.Trong thời gian tập huấn, các học viên đã đ­ược phổ biến những nội dung cơ bản về Luật Bảo vệ môi trường và Luật Đa dạng sinh học; giới thiệu Quyết định số 71 và Thông t­ư số 34 về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản; hiện trạng môi trường tỉnh Lạng Sơn và một số vấn đề môi trường nông thôn cần quan tâm; giới thiệu Thông tư­ số 05 của Bộ Tài nguyên và môi tr­ường, một số quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi tr­ường; những thông tin về đa dạng sinh học; Nghị định số 117/2009/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi...

LSO-Ngày 15/7/2010 huyện Đình Lập phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh tổ chức lớp tập huấn về công tác bảo vệ môi tr­ường và bảo tồn đa dạng sinh học.
Trong thời gian tập huấn, các học viên đã đ­ược phổ biến những nội dung cơ bản về Luật Bảo vệ môi trường và Luật Đa dạng sinh học; giới thiệu Quyết định số 71 và Thông t­ư số 34 về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản; hiện trạng môi trường tỉnh Lạng Sơn và một số vấn đề môi trường nông thôn cần quan tâm; giới thiệu Thông tư­ số 05 của Bộ Tài nguyên và môi tr­ường, một số quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi tr­ường; những thông tin về đa dạng sinh học; Nghị định số 117/2009/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Hà Lành